Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/425

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Onsdagen den 14 mars f. m. Nr 17. 27 o Q _ __ A_nslag till riksarkivet. (Forts.) dare utga fran, att en liknande möjlighet mte skulle kunna stå till buds ett annat budgetar. Herr Westman: Herr talman! Jag förmodar, att kammarens äradeledamöter ha observerat, att den en_da_ skillnaden mellan utskottsmajoriteten och reservanterna är, att _utskottsmz_Ljor1teten anser, att det kan anstå med denjustenng av anslaget till riksarkivet, att det höjes med 3,000 kronor, till nästa år, medan reservanterna anse, att denna justering bör ske redan i år. Nu ha vi ju fått höra av herr Hagman, att det finnes ett alldeles särskilt starkt skäl för att man följer reservanterna och redan i år ökar anslaget med 3,000kronor. Herr Hagman har framhållit, att ur arbetslöshetskommissionenssynpunkt är det så gott som nödvändigt, för att få ordning i samarbetet mellan kommissionen och riksarkivet, att det på riksarkivets stat upptages ettanslag, som möjliggör för riksarkivet att handhava ledningen av de arbetslösas arbete, som skulle hänvisas dit, och att bestrida vissa materialkostnader. J ag kan inte finna annat än att den upplysning, som herr Hagman har lämnat, bör vara ägnad att skingra all tveksamhet, och jag förmodar, att Kungl. Maj :t inte kan ha något emot att man på detta sätt drar konsekvenserna av detbeslut, som Kungl. Maj :t meddelat rörande anställande av kontorister vidarkiven för att där syssels-ättas med gallringar. Det är väl i själva verket helt förklarligt, att, när riksdagen nu fått enupplysning om att denna lilla justering är en naturlig följd av Kungl. Maj :ts nyssnämnda beslut, riksdagen gör denna justering. Jag ber, herr talman, att få hemställa om bifall till reservationen. Häri instämde herrar Bergman och Petrén samt fröken Hesselgren. Efter det överläggningen förklarats härmed slutad, gjordes i enlighet med de därunder förekomna yrkandena propositioner, först på bifall till vadutskottet i den under behandling varande punkten hemställt samt vidare påantagande av det förslag, som innefattades i den vid punkten avgivnareservationen; och förklarades den senare propositionen vara med övervägande jabesvarad. - Punkterna 3_22. Vad utskottet hemställt bifölls. Punkten 23. l enlighet med Kungl. Maj :ts i ämnet framlagda förslag hade utskottet i förevarande punkt hemställt, att riksdagen måtte, i likhet med vad förinnevarande budgetår ägt rum, till nordiska museet för budgetåret 1934/1935anvisa ett extra anslag av 190,000 kronor att under villkor att en ledamot i museets nämnd vore av Kungl. Maj :t förordnad ävensom på de övrigavillkor, Kungl. Maj :t kunde föreskriva, utgå till nämnden för att enligt dessbestämmande användas till museets ändamål. Herr Bergman: Herr talman! Det är ingalunda för att framställa något annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan, som jag begärt ordet under denna punkt, men jag skall be att i detta sammanhang få göra en erinran. Nordiska museet och Skansen betraktar jag nästan som en svensknationalhelgedom. Skansen är ett slags folkets Akropolis i vår huvudstad. Vierinras där om våra fäders strävsamma liv; en folkhistorisk stämning griper därbeAn-slag till nordiska museet.