Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/432

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Om förlängt föfordmande förkonsulenten hosskolövefatyrelaen lngeborg Walin. 34 NI' 17. Onsdagen den 14 mars f. m. Anslag till Chalmers tekniska institut. (Forts.) _ siastikministern, att han måtte snarast möjligt fullfölja sitt uttaladeönskemål och upptaga denna sak till slutligt avgörande. J ag har intet yrkande. l herr Sjödahls yttrande instämde herr Boman. Herr Bergqvist: Den ärade talaren tycktes draga i tvivelsmål huruvida det låg någon verklig eller enhällig sympati för Chalmers institut bakom det uttalande, som statsutskottet gör, att den utredning, som här ifrågasättes, måtte bedrivas så, att det inte blir för stor tidsutdräkt. J a, jag tror mig kunna å utskottets vägnar försäkra, att det är en ganska enhällig önskan hos statsutskottet, att denna fråga må lösas så fort som möjligt och att den högre avdelningen vid detta institut må bli en teknisk högskola. Sedan överläggningen ansetts härmed slutad, bifölls vad utskottet i den nu ifrågavarande punkten hemställt. ' Punkten 88. Utskottets hemställan bifölls. Punkten 8.9. l en inom första kammaren av fröken Kerstin Hesselgren väckt motion (l: 45) hade hemställts, att riksdagen måtte dels förklara sig ej hava något att erinra mot att lngeborg Maria Walin förordnades att fortfarande under tiden 1 juli 1934-30 juni 1935 vara konsulent och särskild föredragande för ärenden angående husligt arbete i skolöverstyrelsen, dels ock för budgetåret 1934/1935 under riksstatens åttonde huvudtitel anvisa ett extraförslagsanslag av 900 kronor till personligt lönetillägg för nämnda budgetår åtkonsuleïilïzn Walin att utgå under de av 1932 och 1933 års riksdagar angivna vi or. Utskottet hade i den nu föredragna punkten på anförda skäl hemställt, att riksdagen måtte avslå fröken Hesselgrens berörda motion (l: 45). Fröken Hesselgren: Herr talman! Den motion, som det här är fråga om, går ut på att fröken lngeborg Walin, konsulent i skolöverstyrelsen, skulle få stå kvar i sin tjänst till fyllda 67 år, d. v. s. i ett år till. Jag harnaturligtvis i första hand väckt denna motion därför, att jag anser, att det äropraktiskt, att staten inte till det yttersta utnyttjar en verkligt god arbetskraft. Fröken Walin har i sitt arbete visat sig vara detta, och hennes arbetsförmåga är fullständigt obruten. Men jag har också haft ett annat skäl, nämligen att man här har haft ett tillfälle, där man varit obunden av föregåendebestämmelser om olikhet i den manliga och den kvinnliga pensionsåldern, ocheftersom pensionsutredningen och numera _ efter propositionen i går _ även Kungl. Maj :t gå in för lika pensionsålder, ansåg jag, att man här hade ett direkt tillfälle att visa, att man godtar de vägar, som föreslagits. Nu säger emellertid utskottet, att det inte är riksdagen utan Kungl. Maj zt, som skall avgöra denna fråga. l sådant fall kan jag naturligtvis, herrtalman, inte göra något yrkande. Efter det överläggningen förklarats härmed slutad, bifölls vad utskottet i förevarande punkt hemställt. Punkterna 90-96. Vad utskottet hemställt bifölls.