Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/433

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Onsdagen den 14 mars f. m. Ni' 17. 35 Punkten 97. ' Om anslag till l två likalydande motioner, väckta den ena inom första_ kammaren av fröken Kerstin Hesselgren (l:46) och den andra inom andra kammaren av herr S. Bengtsson 1 Norup (li: 101), hade hemställts, att riksdagen ville bevilja ett anslag av 6,000 kronor till återupptagandet av undervisningen ihushållsgöromål vid de 14 samrealskolor och högre läroverk, där sådan undervisning meddelades under läsåret 1931-1932, samt att förty ordinariereservationsanslaget till allmänna läroverken, nu 8,768,000 kronor, måtte höjas med 70,200 kronor till 8,839,000 kronor. Utskottet hade i den nu ifrågavarande punkten på åberopade grunderhemställt, att riksdagen måtte avslå fröken Hesselgrens och herr Bengtssons iNorup berörda motioner (l: 46 och li: 101). Fröken Hesselgren: Herr talman! Jag förstår mycket väl, att man, när det inte finns någon reservation på denna punkt, inte kan komma någon väg. Men jag kan inte neka mig nöjet att framhålla, att det förefaller mig, som om utskottets sätt att försvara sitt yrkande tyder på dåligt samvete. Det säger och stryker starkt under, att man visst inte skall tro, att utskottet intebehjärtar den sak det här gäller, det har man visat många gånger förut genom att bevilja anslag till sådan undervisning. Nu menar jag, att har man visat sig så behjärta denna sak, att man många gånger förut beviljat anslag, så förefaller det ganska märkvärdigt, att man inte nu vidhåller detta sitt intresse. Det gäller här att få fortsätta enundervisning, som redan har påbörjats i 14 skolor. Materialet finns, lokalerna finnas, och här har begärts ett anslag på 6,000 kronor, för att man skall kunna få fortsätta, vad man redan har börjat med. Det har förvånat mig, att statsutskottets medlemmar ha kunnat såförhärda sina hjärtan, ty jag kan inte förstå annat än att skapelsens herrar äro fullkomligt på det klara med att matlagning är det ämne, som de framför allt önska, att flickor skola få undervisning i. Om de nu med detta beslut ha velat visa, att de mena, att flickor behöva andra kunskaper också och det i första hand, skall jag var den sista att sätta mig emot den saken. lglädjen över att statsutskottet har visat sådan förståelse även för annanutbildning när det gäller flickor, skall jag, herr talman, inte här göra någotyrkande. Herr Bergqvist: Jag vill bara uttala min tillfredsställelse med det betyg, utskottets ledamöter fått av fröken Hesselgren. Hon har nämligen iutskottets uttalande spårat en liten känsla av dåligt samvete, och det vittnar om att vi ändå inte äro alldeles förhärdade, fastän vi sitta iistatsutskottet. Statsutskottets ledamöter ha ju namn om sig att inte ha något hjärta och inte något samvete. Att vi även på denna punkt måst förhärda oss är ju ettpåtagligt faktum, men vi synas nu dock ha haft något litet av mänskligakänslor kvar, när vi gjorde vårt uttalande. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan. Efter härmed slutad överläggning bifölls vad utskottet i den underbehandling varande punkten hemställt. Punkterna 98-100. Vad utskottet hemstållt bifölls. undervisning 1'hushållegöromål vid de allmänna läroverken.