Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/436

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Analag till laommunula gymmaser. 38 Nr 17. Onsdagen den 14 mars f. m. Anslag till slöjdundemi.s~ning vid kommunala mellanskotor. (F orts.) betsbörda. Jag skall inte gå in på den saken här. Jag vill endast för min del be att få antecknat till protokollet, att jag fortfarande hyser den mening, som jag flera gånger uttalat här i kammaren i fråga om de kommunalamellanskolorna _ och någon större ändring har tydligtvis inte trots den nya stadgan kommit till --- att man är bra nåra gränsen för en överbelastning av eleverna. Här ifrågasättes nu som en motvikt mot det intellektuellaraseriet _ höll jag på att säga - undervisning i manlig och kvinnlig slöjd. Som inspektor för en sådan där, rätt liten skola, har jag tillfälle att allt emellanåt fråga mig, var man så småningom skall få plats för den ena timmen efter den andra, som man proponerar ifrån statsmakternas sida, utan alltför stora och tillbörliga hänsyn till att det finns barn i skolan, vilkas timtal redan nu uppgår till en höjd, som är ganska avskräckande. Medan läraren har en maximitjänstgöring av låt mig säga 28 _undervisningstimmar i veckan, gå elevernas skoltimmar i regel aldrig under 36, inte heller enligt den nyastadgan. Jag förmodar, att frågan om den manliga och kvinnliga slöjden bör sammanhänga med frågan om hur man skall kunna minska antalet timmar i de andra ämnena, och så länge man inte går till botten med den saken, får jag för min del säga, att jag måste anmäla ganska stor tveksamhet ochganska allvarliga bekymmer för vart det så småningom skall ta vägen, inte bara på denna punkt utan också på andra. Jag har som sagt endast för min del velat anmäla en tveksamhet och en betänksamhet, som i detta konkreta fall äro grundade på iakttagelser från en av de skolor, det här gäller. -J ag har intet yrkande. Efter det överläggningen förklarats härmed slutad, bifölls vad utskottet i den nu föredragna punkten hemställt. . Punkten 114. Lades till handlingarna.. Punkterna 115-119. Vad utskottet hemställt bifölls. Punkten 120. l Lades till handlingarna. Punkten 121 . Kungl. Maj :t hade föreslagit riksdagen att till beredande av understödenligt Kungl. Maj :ts beprövande åt kommunalt gymnasium, som vore förenat med en statens realskola, för budgetåret 1934/1935 anvisa ett extrareservationsanslag av 34,000 kronor att utgå på de villkor och under de närmareföreskrifter, Kungl. Maj :t kunde finna gott meddela. l samband härmed hade utskottet till behandling förehaft två likalydande motioner, väckta den ena inom första kammaren av herr G. VV. Källman (l: 94) och den andra inom andra kammaren av herr M. Andersson i lgelboda m. fl. (li: 200), i vilka motioner hemställts, att riksdagen måtte besluta, attkommunala gymnasiet i Lidingö från och med läsåret 1934/1935 skulle successivt övertagas av staten. Utskottet hade i den nu ifrågavarande punkten på åberopade grunderhemställt, att riksdagen måtte, med bifall till Kungl. Maj :ts förslag samt medav