Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/435

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Onsdagen den 14 mars f. m. Nr 17. 37 Punkterna 103 och 104. Vad utskottet hemställt bifölls. Punkten 105. Lades till handlingarna. Punkterna 106'-110. Vad utskottet hemställt bifölls. Punkten 111. Lades till handlingarna. Punkten 112. Utskottets hemställan bifölls. Punkten 113. Kungl. Maj :t hade föreslagit riksdagen att dels besluta, att de av riksdagen beslutade grunderna för statsbidrag under budgetåret 1933/1934 förundervisning i manlig och kvinnlig slöjd vid kommunala mellanskolor skulle ägamotsvarande tillämpning under budgetåret 1934/1935, dels ock för budgetåret 1934/1935 minska det ordinarie förslagsanslaget till undervisning i manlig och kvinnlig slöjd vid kommunala mellanskolor, nu 13,000 kronor, med 4,600kronor till 8,400 kronor. l samband härmed hade utskottet till behandling förehaft en inom första kammaren av herr W. Björck väckt motion (l: 95), vari, såvitt nu vore i fråga, hemställts, att riksdagen ville dels besluta sådan ändring i de förundervisning i manlig och kvinnlig slöjd vid kommunala mellanskolor fastställda bidragsgrunderna, att statsbidrag till undervisning i manlig slöjd vidifrågavarande läroanstalter skulle utgå allenast i sådana fall, då den förundervisningen anställde läraren hade sin väsentliga utkomst av denna anställning, dels för budgetåret 1934/1935 höja det ordinarie förslagsanslaget tillundervisning i manlig och kvinnlig slöjd vid kommunala mellanskolor från 13,000 kronor med 8,600 kronor till 21,600 kronor. Utskottet hade i den nu förevarande punkten på anförda skäl hemställt, att riksdagen måtte, med bifall till Kungl. Maj :ts förslag samt med avslag, såvitt nu vore i fråga, å herr Björcks berörda motion (l: 95), i vad densamma skilde sig från Kungl. Maj :ts förslag, a) besluta, att de av riksdagen beslutade grunderna för statsbidrag under budgetåret 1933/1934 för undervisning i manlig och kvinnlig slöjd vidkommunala mellanskolor skulle äga motsvarande tillämpning under budgetåret 1934/1935, b) för budgetåret 1934/1935 minska det ordinarie förslagsanslaget tillundervisning i manlig och kvinnlig slöjd vid kommunala mellanskolor, nu 13,000 kronor, med 4,600 kronor till 8,400 kronor. Herr Sandegård: Jag ber att med ett par ord få. fästa uppmärksamheten på en sak, som kanske inte är så alldeles betydelselös. När frågan om reform av vårt skolväsen var före 1927, tillät jag mig att väcka en motion i fråga om de kommunala mellanskolorna med yrkande om en avvägning - så vill jag minnas, att det hette _ av förhållandet mellan lärares och eleversarAnslag GU slójdunder- vinning vid kommunala mellanskolor.