Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/443

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Onsdagen den 14 mars f. m. Nr 17. 45 Ang. vissa folk- och småskollärares lömztursrätt m. m. (Forts.) två avseenden: dels i så måtto, att dessa extra ordinarie lärare efter en viss tid skulle komma att åtnjuta ålderstillägg, dels också så, att de sedan, när de finge ordinarie tjänst, skulle ha rätt att räkna lönetur delvis från dentjänstgöring de haft som icke ordinarie. lntetdera av förslagen innebär någonnyhet. 1928 års lönekommitté hade i det förslag, som löneregleringskommittén framlagt, förordat åtgärder i denna riktning, och för vissa andrabefattningshavaregrupper finnas motsvarande bestämmelser. Statsutskottet har också på denna punkt varit ganska tillmötesgående mot motionärerna. Utskottet har nämligen sagt, att det dels behjärtar detbekymmersamma läge, som de extra ordinarie lärarna kommit i, dels också anser vissa fog föreligga för de gjorda framställningarna i vad angår förslaget om rätt till uppflyttande till högre lönegrad. Jag ber att med tacksamhet till protokollet få anteckna det yttrande, som statsutskottet på denna punkt har gjort, och uttala den förhoppningen, att Kungl. Maj :t, med anledning av den lilla erinran, som göres i slutet av utskottsutlåtandet, måtte ta upp dessaproblem till prövning och ett kommande år framlägga ett förslag i den riktning, som motionerna anvisa. ' Efter härmed slutad överläggning bifölls vad utskottet i förevarande punkt hemställt. Punkten 135. Utskottets hemställan bifölls. Punkten 136. 4_»ala_g till Kungl. Maj :t hade föreslagit riksdagen att för beredande av utjämning av uzgfnlmåv kostnaderna för folkskoleväsendet för budgetåret 1934/1935 anvisa ett extra förfolkekolæ vlïaendd. förslagsanslag av 5,660,000 kronor att utgå i huvudsaklig överensstämmelse med vad av departementschefen i statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden för den 3 januari 1934 under punkten 151 anförts samt i enlighet med denärmare villkor och bestämmelser, Kungl. Maj :t kunde finna gott föreskriva. l samband-härmed hade utskottet till behandling förehaft två likalydande motioner, väckta den ena inom första kammaren av herr E. B. Andersson m. fl. (l: 100) och den andra inom andra kammaren av herr G. Olsson i Ramsta m. fl. (li: 192), i vilka motioner hemställts, att riksdagen måtte besluta att för beredande av utjämning av kostnaderna för folkskoleväsendet förbudgetåret 1934/1935 anvisa ett extra förslagsanslag av 8,800,000 kronor, att utgå med 200 kronor per läraravdelning och 5 kronor för varje barn. Utskottet hade i den nu ifrågavarande punkten av angivna orsakerhemställt, att riksdagen måtte, med bifall till Kungl. Maj :ts förslag samt medavslag å herr E. B. Anderssons m. fl. och herr Olssons i Ramsta m. fl. berörda motioner (l: 100 och li: 192), i vad desamma skilde sig från Kungl. Maj :ts förslag, för beredande av utjämning av kostnaderna för folkskoleväsendet för budgetåret 1934/1935 anvisa ett extra förslagsanslag av 5,660,000 kronor, att utgå i huvudsaklig överensstämmelse med vad av departementschefen istatsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden för den 3 januari 1934 under punkten 151 anförts samt i enlighet med de närmare villkor och bestämmelser, Kungl. Maj :t kunde finna gott föreskriva. Enligt en vid punkten avgiven reservation hade herrar Kvarnzelius ochDaníelsson ansett, att utskottet bort tillstyrka de i ämnet väckta motionerna.