Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/442

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Ang. víaaa folk- och omdckol- üranclönellln?iß m. m. 44 Nr 17. Onsdagen den 14 mars f. m.amšökningsrätten till vissa lärartjänster vid folkskoleväsendet. orts. Jag förstår, att det särskilt med hänsyn till förhållandena i andra kammaren är tämligen meningslöst att i detta sammanhang ställa något yrkande, men jag vill uttala en förhoppning, att det till ett kommande år skall vara möjligt att också på denna punkt åstadkomma en rättelse, som medför en rättvisare behandling av de lärargrupper det här är fråga om. Häri instämde herr Thorén. Efter det överläggningen förklarats härmed slutad, bifölls vad utskottet i den nu ifrågavarande punkten hemställt. Punkten 134. l två likalydande motioner, väckta den ena inom första kammaren av herr R. Wagnsson (l: 214) och den andra inom andra kammaren av fru ViraEklund (li: 407), hade föreslagits, att lärare vid folk- och småskolor för rätt till uppflyttning i högre lönegrad skulle kunna tillgodoräkna sig den tjänstgöring såsom icke ordinarie lärare de haft utöver tio lästerminer. Vidare hade i två likalydande motioner, väckta den ena inom förstakammaren av herr R. Wagnsson (l: 213) och den andra inom andra kammaren av fru Vira Eklund (li: 406), hemställts, att riksdagen måtte besluta, att icke ordinarie lärare vid folk- och småskolor, då de tjänstgjort vid nämnda skolor sammanlagt tio lästerminer, skulle erhålla ett lönetillägg å 300 kronor för manlig och 200 kronor för kvinnlig folkskollärare samt 150 kronor försmåskollärarinna samt att härför erforderligt belopp skulle upptagas i riksstaten för budgetåret 1934/1935. Utskottet hade i den nu föredragna punkten på åberopade grunder hemställt, att riksdagen måtte avslå a) herr Wagnssons och fru Eklunds motioner l: 214 och li: 407; b) samma motionärers motioner l: 213 och li: 406. Herr Wagnsson: Herr talman! Jag ber om ursäkt att jag kommertillbaka igen. Förr har ju denna dag brukat döpas till »Oscarsdagen>> i den här kammaren. Jag hoppas att den inte skall få något nytt namn därför att förhållandena gjort, att jag i år nödgats begära ordet några gånger i sträck. Det gäller här en fråga, som är närbesläktad med den jag nyss tillät mig uttala mig om. Som jag då nämnde har befordringsutsikten för folkskollärare genom de av staten vidtagna åtgärderna under de senaste åren starktförsämrats. lntill 1932 gällde en bestämmelse i folkskolestadgan av innehåll, att extra ordinarie lärare må anställas endast i det fall att växlingar ilärjungeantalet, förestående omorganisation av distriktets skolväsen eller annananledning gör sådant erforderligt. Genom en kungörelse år 1932 åladesemellertid skoldistrikten att under vissa, i stadgan närmare angivna förhållanden anställa extra ordinarie lärare, vilket ju, som var och en förstår, måsteinnebära en försämring av de befordringsmöjligheter, som folkskollärarna tidigare ha haft. Så tillkommer den författning, som förra året utfärdades och som utestängde de extra ordinarie lärarna från rätt under vissa förhållanden att ens söka ordinarie tjänst. ,Därigenom har läget för denna läraregrupp blivit ganska bekymmersamt, och det är därför ganska naturligt, att yrkandeframkommer, som syftar till att åstadkomma förbättring i läget. De motioner, som i detta sammanhang behandlas, föreslå kompensation för den försämring i befordringsmöjligheterna, som dessa lärare fått vidkännas i