Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/470

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


72 Nr 17. Onsdagen den 14 mars f. in. 'Om ökat tullskydd för potatísodlíngefn. (Forts.) portera partier, som enbart måste ha till syfte att onaturligt trycka nedprisnivån, så att odlama icke skola få en skälig lön för sin möda. Herr talman! Med denna korta motivering ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan. Herr statsrådet Sköld: Herr talman! Jag har anhållit om ordet för att yttra något i denna fråga, trots att den är föranledd av en motion. Jag gör det emellertid därför, att jag har den uppfattningen, att det skulle vara till den svenska jordbruksnäringens skada, om denna motion och dettautskottsförslag vunne riksdagens bifall. Jag delar visserligen den föregåendetalarens mening därom, att det bör vidtagas _åtgärder för att tillförsäkra de svenska potatisodlarna ett rimligare pris än det som under de senare åren varit gällande, och jag är fullt på det klara med, att åtgärder i dettaavseende måste vidtagas från statsmakternas sida. Emellertid bör denna hjälp åt potatisodlingen lämnas på ett effektivt sätt, och då får man nog söka finna andra vägar än den utskottet sökt och trott sig finna här. Envar, som något känner till saken, måste väl ändå erkänna, att importen av potatis aldrig har haft någon betydelse för prisbildningen när det gäller svensk potatis. Det är otänkbart helt enkelt, när man å ena sidan ser denna iförhållande till vår skörd utomordentligt obetydliga import och å andra sidan vet, att det föreligger en många gånger större kvantitet av matpotatis, som alltid får avsättas för andra ändamål, framförallt som kreatursfoder. Det är ju så. att utfodringen av potatis är regulatorn' för potatistillgången, och det är där som överskottet avsättes. lmporten spelar inte någon roll. Jag menar därför, att om man skall vidta åtgärder för att tillförsäkrapotatisodlarna ett bättre pris, så får man välja någon annan väg, och den väg som jag nu närmast har i tankarna är följande. Vi ha under föregående år reglerat tillverkningen av potatismjöl ochfastställt ett visst pris för den fabrikspotatis, som användes i denna produktion. Det har nu från Kungl. Maj :ts sida framlagts förslag om en viss reglering av priset på den fabrikspotatis, som användes vid brännvinsbränning. Det föreslås i denna proposition åtgärder för att utöka tillverkningen avpotatissprit, och det föreslås åtgärder för att utvidga leveranserna av dennafabrikspotatis till bredare kretsar inom jordbruket. Det är vidare min avsikt att under de allra närmaste dagarna föreslå Kungl. Maj :t att ingå till riksdagen med en proposition, som i huvudsak tar sikte på vidtagande av åtgärder för förbättring av prisläget på animaliska produkter. l samma mån man lyckas höja priset på animaliska produkter till en mera rimlig nivå än hittills, blir det mera lönande att användapotatisen till utfodring, och en del av överskottet avsättes då på det hållet.Genom dessa tre åtgärder sammanlagt reglerar man tillgången på matpotatis på sådant sätt, att det skall bli möjligt att tillförsäkra odlarna ett bättre pris på matpotatis. Såvitt jag förstår, äro de linjer jag här i all korthet försökt uppskissera ägnade att leda till ett resultat, under det att det förslag, som härföreligger, inte kan ha någon positiv betydelse. Men jag frågar: har inte det föreliggande förslaget en negativ betydelse? Ha vi inte under de senaste åren kommit underfund med, att det är ett livsvillkor för det svenskajordbruket, åtminstone för närvarande, att det hålles så många vägar öppna för handel med andra länder som möjligt? Vi måste alltså försöka att stå på god fot med så många länder, som överhuvud taget är möjligt, och då är det också naturligt, att man inte i onödan vidtar åtgärder, som irritera andra länder, som komma andra länder att tycka att Sverige uppträderovän