Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/519

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Onsdagen den 14 mars e. m. Nr 17. 121 Om pension åt konsulenten hos skolöverstyrelsen lngeborg Mar(ia Wašin. Forts. En sådan motivering borde, tycker jag, ha förmått utskottet att gå med på ett något högre belopp än det, som föreslås i propositionen. Jag och tvenne andra ledamöter i utskottet ha i sakens nuvarande läge varken velat hålla på skolöverstyrelsens eller motionärernas förslag, utan vi ha tagit fasta på de synpunkter, som statskontoret anfört i sitt yttrande, där man anser, attpensionen kunde bestämmas till 4,800 kronor. Detta belopp återfinnes också i den reservation, som jag har fogat till utskottets betänkande och till vilken jag, herr talman, ber att få yrka bifall. l herr Bjurströms yttrande instämde herr Larsson, Sam, och herr Björkman. Herr Åkerberg: Ja, herr talman, denpension, som i propositionen ärföreslagen åt fröken lngeborg Maria Walin, är ju 4,140 kronor. Det är ett belopp, som enligt de vanliga metoderna har uträknats såsom pension för fröken Walin. Man har utgått ifrån det arvode, som hon för närvarande haruppburit, nämligen 6,900 kronor. Detta belopp har ju sedan multiplicerats med 9/3. Det blir 4,600 kronor._ Med hänsyn till att fröken Walin icke betalat några pensionsavgifter, har detta belopp sedan reducerats med 10 % till 4,140 kronor. Kungl. Maj :t har för sin del icke ansett sig kunna gå längre, och utskottet har ansett sig sakna anledning att sträcka 'sig utöver detta. Till stöd för en ytterligare höjning har ju åberopats en uppgift, att när fröken Walin slutade sin förra tjänst och antog statstjänst, skulle hon ha blivit lovad att erhålla tjänsteställning inom skolöverstyrelsen såsomundervisningsråd; men vilken myndighet eller vilken person i officiell ställning, som skulle hava givit detta löfte, har man inte kunnat få något bestämt besked om. Det finns i ett skolöverstyrelsens utlåtande en passus som säger, att i samband med konsulentbefattningens inrättande ifrågasattes inrättandet av en befattning såsom ledamot av överstyrelsen. Men att något bestämt löfte, för vilketregeringen skulle ha skyldighet att träda i bräschen, skulle hava givits, innebär ju detta inte något konstaterande av. 1919 väcktes här i riksdagen av herr Jakob Pettersson i Södertälje en motion om att fast anställning iskolöverstyrelsen skulle beredas imíehavaren av denna tjänst, men denna motion blev av riksdagen avslagen. Jag tror, herr talman, att det inte finnes någon anledning för riksdagen att i detta avseende sträcka sig längre än Kungl. Maj :t har gjort. Jag ber därför att få yrka bifall till utskottets förslag. _ Herr Ström, Fredrik: Herr talman! Jag har väckt denna motion på två grunder. Den ena är, att jag har funnit, att två statliga institutioner, som sannerligen eljest aldrig bruka gå in för några särskilt höga belopp, när det gäller pensioner, nämligen skolöverstyrelsen och statskontoret, i detta fall ha förordat högre belopp, än vad Kungl. Majzt har föreslagit riksdagen. Vidare känner jag efter en mer än 20-årig kommunal bana mycket väl till den utomordentliga skicklighet, varmed denna tjänsteman skött sitt uppdrag. Under sådana förhållanden har jag för min del icke kunnat finna, att det varit rimligt att utmäta den lägsta tänkbara pension, som överhuvud varit möjlig, med pressande av alla tillgängliga paragrafer och prejudikat. Det synes mig, som om det är en orättvisa, som riksdagen här står i beråd att begå och jag har för min del inte kunnat vara med om någonting sådant. Herr talman! Tiden är långt liden, och jag vill inte upptaga kammarens tid ytterligare, utan ber att helt kort få yrka bifall till den föreliggandereservationen.