Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/522

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


124 Nr 17. Fredagen den 16 mars. Fredagen den 16 mars. Kammaren sammanträdde kl. 4- e. m. Justerades protokollen för den 10 och den 12 innevarande månad. Anmäldes och godkändes andra lagutskottets förslag till riksdagensskrivelser till Konungen: nr 100, i anledning av väckta motioner angående ändrade bestämmelserrörande uppgiftsplikten vid försäljning av avrensningsfrö; nr 101, i anledning av väckt motion angående vissa ändringar ivattenlagens föreskrifter i fråga om handläggningen av ärenden rörandedikningsföretag, som beröra allmän väg; samt nr 102, i anledning av väckta motioner rörande ändring i lagstiftningen om utlännings rätt att här i riket vistas och innehava arbetsanställning med mera. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj :ts propositioner: nr 234, angående anslag till statliga beredskapsarbeten m. m.; och nr 235,, angående anslag till bekämpande av arbetslösheten m. m. - Föredrogs Kungl. Maj :ts skrivelse nr 236, med tillkännagivande att en i statsverkspropositionen under utgifter för kapítalökning bebådadframställning angående anslag till förbättring av slumbostadsbeståndet icke kommer att föreläggas riksdagen. _ Kammaren beslöt, att denna skrivelses innehåll skulle meddelasstatsutskottet och skrivelsen läggas till handlingarna. Föredrogs och hänvisades till bevillningsutskottet herr Bissmarks motion, nr 319, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition med förslag till förordning om särskild skattå förmögenhet, m. m. Föredrogs och hänvisades till behandling av lagutskott herr Bergströms motion, nr 320, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition med förslag tillförordning om ändring i vissa delar av motorfordonsförordningen den 20 juni 1930 (nr 284) m. m. Föredrogos, men bordlades ånyo på flera ledamöters begäran statsutskottets utlåtanden nr 6 och 43-47, bevillningsutskottets betänkanden nr 9-14,första lagutskottets utlåtanden nr 29-31 samt andra lagutskottets utlåtande nr 14.