Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/526

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


2 NI' 18. Lördagen den 17 mars f. m. Ang. regleringen av arbetsvillkoren för viss sjakhnspersonal m. m. (Forts.) L a g om ändring i lagen den 22 juni 1928 (nr 302) om vissa av landsting eller kommun drivna. sjukhus. Härigenom förordnas, att i lagen den 22 juni 1928 om vissa. av landsting eller kommun drivna sjukhus skall införas en ny paragraf, betecknad 8 a §, av följande lydelse: 8a§. Landsting äger att genom förvaltningsutskottet eller i den ordning eljest finnes lämpligt samt med iakttagande av bestämmelserna i denna lag och av Konungen med stöd av 20 § i lagen eller eljest meddelade föreskrifterenhetligt reglera avlönings- och arbetsvillkoren för personal vid sjukhus, för vilkas driftkostnad landstinget i sista hand heltiansvarar. Har sådan reglering skett, vare sig genom avlönings- ochtjänstgöringsreglementen eller genom avtal med personalen eller på annat sätt, skola de givna bestämmelserna lända till efterrättelse för vederbörande direktioner och befattningshavare. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1934. l samband med berörda proposition hade utskottet till behandlingförehaft följande i anledning av densamma inom riksdagen väckta likalydande motioner, nämligen nr 293 i första kammaren av herr Johansson, JohanBernhard, m. fl. och nr 526 i andra kammaren av herr Lindman m. fl. l motionerna hade hemställts, att riksdagen måtte avslå förevarandeproposition. Utskottet hade i det nu föreliggande utlåtandet på åberopade grunderhemställt, A) att förevarande proposition icke måtte av riksdagen bifallas; samt B) att de i anledning av propositionen väckta motionerna l: 293 och li: 526 måtte anses besvarade genom utskottets hemställan under A). Reservation hade anförts av herrar Sigfrid Hansson, Norman, Forslund, Magnusson i Kalmar, Olonson i Västerås, Pettersson i Hällbacken ochMolander, vilka hemställt om bifall till propositionen. Herr statsrådet Undén: Herr talman! l det utskottsutlåtande, som nu är föremål för kammarens behandling, har andra lagutskottet avstyrkt enproposition av Kungl. Maj :t, som avser ett tillägg till den gällandesjukhuslagen. Propositionens syfte har varit att ge landstingen något större befogenheter än för närvarande när det gäller att enhetligt reglera arbetsförhållandena vid landstingens sjukvårdsanstalter, och tillika har det varit ett syfte attundanröja den oklarhet i fråga om rättsläget, som för närvarande råder. De bestämmelser, som nu gälla i detta ämne, äro antingen otillfredsställande eller också oklara i tre olika hänseenden. Den första frågan gällerförhållandet mellan landstingen och de lokala sjukhusdirektionerna. Spörsmålet gäller huruvida ett landsting antingen genom enhetliga reglementen eller också genom kollektivavtal med personalen i sjukvårdsinrättningarna skallkunna skapa enhetliga bestämmelser rörande avlönings- eller anställningsrcglcr för såväl sjukvårdspersonal som ekonomipersonal vid landstingets sjukhus.