Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/567

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Lördagen den 17 mars f. m. Nr 18. 43 Ang. marínens avlöningsanslag. (Forts.) Reservationer hade avgivits 1) av herrar Bergqvist, Svensson i Kompersmåla, Borell, Bagge, Nilsson i Fredriksfält, Holmgren, Persson i Fritorp och Persson i Falla, vilka ansett, att utskottets yttrande bort hava den ändrade' lydelse, reservationen visade, samt att utskottet bort hemställa att riksdagen måtte ' a) i anledning av herr F orssbergs förevarande motion (l: 43) _ _ _ för värnpliktiga; b) bifalla de i herr J. B. Johanssons m. fl. och herr Lindmans m. fl.förevarande motioner (l: 110 och li: 221) framställda förslagen om ökning av det utav departementschefen beräknade antalet tjänstgöringsdagar för tillersättningsreserven uttagna värnpliktiga med för flottan 53,000 dagar och för kustartilleriet 38,000 dagar eller med tillhopa 91,000 dagar, avsedda atttillgodose behovet av handräckningspersonal; c) avslå _ _ - vid marinen; ' d) öka ordinarie förslagsanslaget till de värnpliktigas avlöning, nu 360,000 kronor, med l75,000 kronor till 535,000 kronor; 2) av herrar Oscar Olsson och Eriksson i Stockholm, vilka ansett, attutskottets yttrande bort lyda så, som i denna reservation angivits, och avslutas med en hemställan, att riksdagen måtte a) avslå herr Forssbergs förevarande motion (l: 43) om utbyte avvämpliktiga ,tillhörande ersättningsreserven, mot civila arbetare vid flottansstationer och varv; ~ b) avslå de _ _ _ handräckningspersonal; c) avslå _ _ _ vid marinen; ' d) i enlighet med Kungl. Maj :ts förslag öka ordinarie förslagsanslaget till de värnpliktigas avlöning, nu 360,000 kronor, med 140,000 kronor till 500,000 kronor; 3) av herr Törnkvist i Karlskrona, som ansett, att utskottets yttrande bort erhålla den lydelse, ifrågavarande reservation visade, slutande med enhemställan, att riksdagen måtte a) i enlighet med herr Forssbergs förevarande motion (l: 43) besluta, att utbyte av värnpliktiga, tillhörande ersättningsreserven, mot civila arbetare vid flottans stationer och varv skulle äga rum, i vad avsåge ett antal av 62,000 tjänstgöringsdagar för värnpliktiga; b) avslå de _ _ _ handräckningspersonal; c) avslå _ _ _ vid marinen; d) öka ordinarie förslagsanslaget till de värnpliktigas avlöning, nu 360,000 kronor, med 109,000 kronor till 469,000 kronor. ' På framställning av herr talmannen beslöts att förevarande punkt skulle företagas till avgörande momentvis. Mom. a). _ Herr Olsson, Oscar: Herr talman! Beträffande detta moment har jag jämte en annan ledamot av utskottet avgivit en reservation, däri vi yrkaavslag på motionen. Denna sak har utvecklats på det sättet, att motion förelåg redan i fjol, och riksdagen bad då Kungl. Maj :t att göra en undersökning,huruvida det var~lämpligt att i stället för dessa ersättningsreservister vidflottans stationer och varv ta in fast anställda arbetare. Kungl. Maj :t har låtit frågan gå, till marinförvaltningen, och marinförvaltningen har efter yttrande från stationsbefälhavarna och varvscheferna funnit, att förslaget ur allasynpunkter är olämpligt eller åtminstone mindre lämpligt. Således,sakkunska