Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/582

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


58 NI' 18. Lördagen den 17 mars f. m. Ang. ändrad löneställning för vissa befattningshavare vidkommunikationsverken rn. m. (Forts.) Herr Lindblad: Herr talman! Jag har intet annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan, men jag vill föreslå en ändring i utskottetsmotivering på sid. 6 nederst på. grund av en felaktig uppställning iutskottsutlåtandet. Första punkten skulle bli densamma som nu: »Enligt vadlönenämnden vitsordat synas de föreslagna sex nyaelektroingenjörsbefattningarna oundgängligen betingade av den fortskridande elektrifieringen avstatsbanenätet.» Sedan skulle den andra punkten strykas: »Utskottettillstyrker, att antalet dylika befattningar utökas från en till sju.» Därefter skulle i foätsättningen å samma rad i stället för 21:a lönegraden sättas 22:alönegra en. J ag ber att få hemställa om bifall till detta yrkande. Överläggningen ansågs härmed slutad, varefter herr talmannen yttrade, att, utom beträffande motiveringen, vartill han ville återkomma efteråt, hade iavseende på den under behandling varande punkten annat yrkande ejförekommit, än att vad utskottet hemställt skulle bifallas. På. gjord proposition bifölls utskottets hemställan. Vidkommande motiveringen, fortsatte herr talmannen, hade endast yrkats, av herr Lindblad, att utskottets yttrande skulle godkännas med den ändring. att den mening, som å andra raden nedifrån ä sid. 6 i det tryckta utlätandet började med orden »Utskottet tillstyrker», utelämnades samt att det inästpåföljande mening förekommande ordningstalet »21:a» utbyttes mot »22:a». Sedermera gjordes propositioner, först på godkännande av utskottetsmotivering oförändrad samt vidare enligt herr Lindblads yrkande; och förklarades den senare propositionen vara med övervägande ja besvarad. Punkterna 4 och 5. V ad utskottet hemställt bifölls. Punkten 6. l enlighet med Kungl. Maj :ts i propositionen nr 122 under punkten 5gjorda framställning hade utskottet i förevarande punkt hemställt, att riksdagen mätte medgiva, att avlöningen till viss av statens järnvägar frånHärnösandSollefteå och Uppsala--Gävle järnvägar övertagen personalfinge från och med den 1 januari 1985 utgå i enlighet med de av departementschefen istatsrådsprotokollet över kommunikationsärenden den 9 februari 1934 förordade grunderna. Enligt en vid utlåtandet avgiven reservation hade herrar Bergqvist, Svensson i Kompersmâla, Bagge, Nilsson i Fredriksfält, Volrath Tham, Holmgren, Persson i Falla, Svensson i Grönvik, Olofsson i Digernäs och Olsson i Staxäng ansett, att utskottets yttrande bort i viss angiven del hava den ändrade lydelse, reservationen visade, samt att utskottet bort under punkten 6 hemställa, att riksdagen mätte anmäla, att Kungl. Maj :ts proposition, i vad den avsågeavlöningen till viss av statens järnvägar från Härnösand-Sollefteå, och Uppsala --Gävle järnvägar övertagen personal, ej av riksdagen bifallits. Herr Svensson, Martin: Herr talman! Dä staten övertog jíirnvägarna Ucppsala-Gävle och l-lärnösand_Sollefteå samt Ostkustbanan, ingick i det da träffade avtalet, att personalen skulle kvarstå, i sin tjänst med delöneför