Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/581

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Lördagen den 17 mars f. m. Nr 18. 57 Ang. ändrad löneställning för vissa befattningshavare vidkommunikationsverken m. m. (Forts.) statens affärsdrivande verk skulle kunna få tillgodoräkna sig tantième på medel, som utgå ifrån ett annat statens affärsdrivande verk, t. ex. statens järnvägar - och man kan väl åtminstone utgå ifrån, att statens järnvägar utgöra den största avnämaren ifrån vattenfallsstyrelsen av elektrisk kraft _ ha motionärerna fäst uppmärksamheten på detta sakförhâllande. Att en överdirektörs inkomster skola med mer än 11,500 kronor överstiga chefens för verket, anse vi inte heller vara riktigt på sin plats. Men i det läge, varifrågan nu kommit, har jag, herr talman, intet yrkande. Efter härmed slutad överläggning bifölls vad utskottet i den nu föredragna punkten hemställt. Punkten 2. Utskottets hemställan bifölls. Punkten 3. * Med tillstyrkande av Kungl. Maj :ts i propositionen nr 122 under punkten 2 framlagda förslag hade utskottet i förevarande punkt hemställt, att riksdagen måtte fastställa antalet av följande befattningar från och med den 1 juli 1934 på. nedan angivna sätt, nämligen: vid postverket: _ notarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ 9 intendent i 24:e lönegraden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ 1; vid telegrafverket: förste kontrollör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ 21 línjeingenjör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ 24 byrådirektör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. 5 förste byrådirektör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ 1; vid statens järnvägar: elektroingenjör . . . . . . . .l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 stationsinspektor av klass 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. 14 stationsinspektor av klass 1 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 26 stationsinspektor av klass 1 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6; vid statens vattenfallsverk: kontrollör i 21:a lönegraden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 byråingenjör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ' 2 driftsingenjör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ 1. Kungl. Maj :ts ifrågavarande förslag innebar, utom annat, a_tt sex nyaelektroingenjörsbefattningar 1 22 za lönegraden skulle mrättas vid statensJarnvägar. l motiveringen hade utskottet anfört bland annat: »Enligt vad lönenämnden vitsordat synas de föreslagna sex nyaelektroingenjörsbefattningarna oundgängligen betingade av den fortskridandeelektrifieringen av statsbanenätet. Utskottet tillstyrker, att antalet dylikabefattningar utökas från en till sju. Lönestållningen för dem - 21 :a lönegraden _ torde i jämförelse med den lön, som utgår å andra ingenjörsbefattningar vid statsbanorna, ej kunna anses alltför högt tíllmä.tt.» 1