Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/584

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


60 Nr 18. Lördagen den 17 mars f. m. Ang. ändrad Zöneställning för vissa befattningshavare vidkommunikationsverken m. m. (Forts.) Under sådana förhållanden anser jag icke, att tillräckliga skäl föreligga för mig att vilja motsätta mig Kungl. Maj :ts förslag, och jag anhållerdärför om bifall till statsutskottets hemställan. Sedan överläggningen ansetts härmed slutad, gjorde herr talmannen jämlikt därunder förekomna yrkanden propositioner, först på bifall till vad utskottet i den nu ifrågavarande punkten hemställt samt vidare på antagande av det förslag, som innefattades i den av herr Bergqvist m. fl. vid utlåtandetavgivna reservationen; och förklarade herr talmannen, efter att hava upprepatpropositionen på bifall till utskottets hemställan, sig finna denna proposition vara med övervägande ja besvarad. Herr Svensson, Martin, begärde votering, i anledning varav uppsattes samt efter given varsel upplästes och godkändes en så lyclandeomröstningsproppsition: Den, som bifaller vad statsutskottet hemställt i sitt utlåtande nr 47punkten 6, röstar J a; Nej; Vinner Nej, antages det förslag, som innefattas i den av herr Bergqvist m. fl. vid utlåtandet avgivna reservationen. . Den, det ej vill, röstar Sedan. kammarens ledamöter intagit sina platser samtvoteringspropositionen ånyo upplästs, verkställdes till en början omröstning på det sätt, att efter särskilda uppmaningar av herr talmannen först de ledamöter, som ville rösta för ja-propositionen, och därefter de ledamöter, som ville rösta för nej-pro- positionen, reste sig från sina platser. Herr talmannen förklarade därpå, att enligt hans uppfattning flertalet röstat för nej-propositionen. Då emellertid herr Forslund begärde rösträkning, verkställdes nu votering medelst namnupprop; och befunnos vid omröstningens slut rösterna havautfallit sålunda: -.T a - 62; Nej - 59. På framställning av herr talmannen beslöt kammaren nu, atthandläggningen av återstående ärenden på föredragningslistan skulle uppskjutas tillaftonsammanträdet. .Vid föredragning av Kungl. Maj :ts denna dag avlämnade propositioner nr 253, 256 och 258 blevo desamma på begäran bordlagda. Avgåvos och bordlades nedannämnda motioner: nr 322, av herr Stendahl, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition med förslag till förordning om vissa ändringar i förordningen den ll juni 1926 angående tillverkning och beskattning av brännvin, m. m.; n_r 323, av herr Sandegård och herr Tamm, Gustaf, i anledning av Kungl. Majêts proposition med förslag till lag om tillsättning av prästerliga tjänster; sam