Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/585

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Lördagen den 17 mars f. m. Nr 18. 61 nr 324, av herr Bergman m. fl., i anledning av Kungl. Maj :ts proposition med förslag till förordning om ändring i vissa delar avmotorfordonsförordningen den 20 juni 1930 (nr 284) m. m. Anmäldes och bordlades statsutskottets utlåtanden och memorial: nr 10, angående regleringen för budgetåret 1934/1935 av utgifterna under riksstatens tionde huvudtitel, innefattande anslagen till handelsdepartementet; nr 48, i anledning av Kungl. Maj :ts i statsverkspropositionen under andra och femte huvudtitlarna gjorda framställningar angående anslag tillfångvården och statens uppfostringsanstalt å Bona samt till statenstvångsarbetsanstalter, statens alkoholistanstalt å Venngarn, statens sinnessjukhus ochstatens uppfostringsanstalter för sinnesslöa gossar och sinnesslöa flickor, jämte i dessa ämnen väckta motioner; samt nr 49, i anledning av kamrarnas skiljaktiga beslut i fråga om anslag till upplysningsarbete för freden; 3 bevillningsutskottets betänkande nr 16, i anledning av väckt motion om höjning av skattesatserna för cigarretter och snus; första lagutskottets utlåtanden; nr 33, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition med förslag till lag om mått och vikt ävensom en i ämnet väckt motion; nr 34, i anledning av väckta motioner om ändring i 18 kap. 16 §strafflagen m. m.; samt , - nr 35, i anledning av väckt motion om förbud mot vissa exekutivaauktioner och utmätningar; andra lagutskottets utlåtande nr 16, i anledning av väckt motion angående införande i Sverige av motsvarighet till Englands »bank holidays» ochTysklands »Bankfeiertage>>; ävensom jordbruksutskottets memorial och utlåtanden: nr 39, med överlämnande till riksdagen av förteckning över avvattenfallsstyrelsen under år 1933 försålda eller bortbytta tomter; nr 40, i anledning av kamrarnas skiljaktiga beslut i fråga om Kungl. Maj :ts proposition angående nedsättning av räntan å lån frånegnahemslånefonden, jämte i ämnet väckta motioner; nr 41, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition med förslag tillförordning om upphävande av vissa bestämmelser beträffande dispositionen avstorverksträd samt ek och bok å bostållen, som avses i 1 § ecklesiastikboställsordning den 30 augusti 1932 (nr 400) m. m. jämte i ämnet väckta motioner; nr 42, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående förvärv förkronans räkning av Åkers styckebruks rekognitionsskog m. m.; nr 43, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående försäljning av vissa kronan tillhöriga markområden i Landskrona; nr 44, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående nedsättning i vissa fall av arrendet för kronoegendom m. m.; nr 45, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående försäljning av ett kronan tillhörigt markområde å Söderåsen vid Ljungbyhed; nr 46, i anledning av väckta motioner angående åtgärder till stöd i vissa. avseenden för innehavare av små och medelstora jordbruksfastigheter; samt nr 47, i anledning av väckt motion angående tillämpningen avbestämmelserna om mjölkreglering.