Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/598

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


74 Nr 18. Lördagen den 17 mars e. m. Om ändringar i lagstiftningen rörande maltdrycker. (Forts.) fixa, idén om nykterheten bör gå före hjälpen åt arbetarna inom denna och närliggande näringsgrenar, och även statens egna intressen har man, som jag förut antydde, enligt min mening lämnat utan tillbörligt beaktande. J ag fann det verkligen, det måste jag erkänna, en smula beklämmande när jag såg, att reservationen för en så blygsam framställning, som den jag gjort i min motion, inte hade fått några av arbetarnas representanter ibevillningsutskottet med sig. Jag hade hoppats att de skulle ha beaktat den ställning, som arbetarna råkat i, och som innebär så gott som arbetslöshet. Då man inte kan förebära skäl för, att det föreligger någon fara frånnykterhetssynpunkt, och då frågan är av en viss betydelse för arbetarna inom denna och andra näringsgrenar, så tycker jag att man hade kunnat vara med om att ta detta lilla steg, som bjudes i dag men kanske inte i morgon. Det är inte så alldeles säkert att herrarna, som nu ställa sig emot varje förslag i denna fråga, äro i tillfälle att kunna upprätthålla motståndet i längden. Det har för mig verkat som ett slags de obotfärdigas förhinder, som jag hadetillfälle att uttrycka saken i fjol i den debatt, som då fördes här i kammaren, och den uppfattningen är jag inte ensam om. Man har ju sett vadtidningarna säga, och jag skall med anledning därav be att få citera ett uttalande i en stor tidning, visserligen i Göteborg där dock frågan närmast hör hemma. Det är så koncist avfattat att det verkligen bör kunna föredras införkammaren. Göteborgs Handelstidning skrev för någon tid sedan: »Det harföreslagits att porter skulle få köpas på motbok hos systemen alldeles som vin. Anordningen vore enkel och praktisk. Att någon svårighet skulle uppstå för systembolagen, är rent nonsens. Att nykterhetsintresset skulle skadas därav är ett alldeles ohållbart påstående. Att portern skulle vara farligare än det starkvin, som nu tillhandahålles, lär ingen vilja göra gällande.Portern har ett näringsvärde som starkvinerna icke ha. Porterindustrien är en svensk näringsgren. Den har 100-åriga anor. Komme tillverkningen upp till sin gamla omfattning, skulle statskassan tillföras ytterligare någramiljoner i maltskatt och en lika stor summa sättas i omlopp genom löner och råvaruköp. Av svenskt korn skulle 25,000 deciton mera än nu förbrukas. Klok omtanke om det allmänna lärer alltså icke fordra, att dennanäringsgren hålles nere till förmån för tvivelaktiga utländska starkviner. Attavvisa en ruckning på de oefterrättliga förhållanden, som nu äro rådande på detta område, med en hänvisning till den utredning av spritlagstiftningen varmed en kommitté arbetar, verkar de obotfärdigas förhinder. Denåsyftade kommittén har 'arbetat' sedan 1928. Den börjar bliva ganska patinerad av ålder. Den må gärna fördjupa sig i sin uppgift, men att uppenbaraorimligheter skola förbliva orättade därför att denna kommitté alltjämt existerar, är för dumt. Dess sömn må gärna vördas och dess drömmar lämnas ostörda, men de abderitiska förhållanden som ett ovist nit framkallat i levande livet få icke inbegripas i fridlysningen. Det sunda förnuftets krav få väl i all fridens namn också beaktas en smula.>> . Det förefaller mig som om tidningen här hade i koncentrerad formåtergivit just vad som tänkes bland långt flera än vad kanskeutskottsmajoritetens ledamöter tro. Det enkla och sunda förnuftet kan inte förstå varför den inhemska vara, som det här rör sig om och som ger arbete åt svenskaarbetare, inte skall kunna tillhandahållas ens på samma sätt som utländska v1ner._ Sålunda förefaller det mig, som om man utan någon som helst fara i vare sig den ena eller andra riktningen kan gå till ett beslut i enlighet med vad reservanterna här föreslagit rörande portern. Av vad jag redan har sagt och med ytterligare hänvisning till motionen är det klart, att jag kommer att ansluta mig till reservanternas förslag. Det finns