Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/602

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


78 Nr 18. Lördagen den 17 mars e. m. Om ändringar i lagstiftningen rörande maltdrycker. (Forts.) att de starkaste maltdryckerna praktiskt taget icke skola få försäljas ilandet. Det vore en avgjord fördel och för nykterhetstillståndet önskvärt, om även »klass li» finge gå samma väg, men i varje fall kommer riksdagensnykterhetsgrupp att energiskt motsatta sig försöken att driva upp alkoholhalten högre än den för närvarande är. Man har mirabile dictu motiverat upphävandet av förbudet för starkportern därmed, att en sådan åtgärd skulle inskränka konsumtionen av utländskaviner. Är det verkligen någon som på fullt allvar tror, att de som konsumera utländska viner i stället skola sätta fram porterbuteljer på sina middagsbord? Man skall vara bra underligt funtad för att ett ögonblick kunna sätta tro till den fantasien. Portern kommer icke att inskränka vinförbrukningen, utandenna kommer säkerligen, i den mån den ej inskränkes av andra orsaker, attalltjämt fortgå vid sidan av porterdrickandet och resultatet blir blott en ökad alkoholförbrukning här i landet. Den förste ärade talaren här i afton förklarade, att år 1914, då det ännu var tillåtet att brygga starkporter här i landet gick det åt en så ringa kvantitet som 46,000 liter, och han sökte beveka våra hårda hjärtan med utsikten att, om portern nu skulle bli fri, skulle säkerligen kvantiteten bli ännu mindre än då. Men gäller det nu en så liten mängd som 46,000 liter eller ännu mindre, hur kan man då göra ett stort nummer av den oerhörda ökningen i fråga om arbetstillfällena och i fråga om avsättningen för det svenska jordbruket,varmed man samtidigt argumenterar för att fånga lantmännen. Det förefaller vara alldeles orimligt, och dessa argument kunna då knappast vara fulltallvarligt menade. Jag yrkar naturligtvis avslag på alla reservationerna, men jag kan finna mig i den allmänna utredning, som utskottsmajoriteten föreslår. Emellertid är det Verkligen en upptäckt, som gjort mig en smula betänksam och kommit mig att undra, om inte en av reservationerna ändå skulle vara något attreflektera på. Om man nämligen läser sidan 11 i utskottsbetänkandet finner man hur herrar Nilsson i Kristianstad, Nilsson i Landeryd, Nylander iStockholm, Lithander m. fl., göra gällande, att det finns en tull på 35 kronor per liter vid införsel av maltdrycker och dessutom sätta i fråga, om inte denna tullsats ytterligare borde höjas! Vilja herrarna verkligen gå så långt som till mer än 35 kronor per liter, skulle vi kanske kunna reflektera på samarbete ty jag är en ganska bestämd anhängare av mycket starka och helst rentprohibitiva både skatter och tullsatser på detta område. Det är väl meningen, att det skall vara 35 kronor per hektoliter, förmodar jag, och det är välriksdagens tryckeri, som här ofrivilligt tillåtit sig ett litet skämt. Den vackra drömmen om samarbete måste då släppas, och jag får nog alltjämt yrkaavslag på reservationerna och bifall till den av utskottet påyrkadeförutsättningslösa och, som jag hoppas, opartiska utredningen om den allt meraktualiserade maltdrycksfrågan i dess helhet. Herr Velander: Herr talman! Det gläder mig naturligtvis, att den siste ärade talaren hade så många anledningar till tillfredsställelse på grund av det föreliggande utskottsbetänkandet. En särskild anledning var ju denpassus på sidan ll i betänkandet,_som han återgav. Det förhåller sig emellertid sa, att ett feltryck föreligger; 1 stället för »kronor» skall det stå »öre». Herr Bergman hade också fått upplysning om den saken, innan han höll sittanförande, men eftersom de_tta_ feltryck det oaktat skänkte honom en sådantillfredsställelse, kan det ju inte vara något skäl för utskottets ledamöter eller andra att beklaga, att detta feltryck över huvud förekommit.