Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/604

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


80 Nr 18. Lördagen den 17 mars e. m. Om ändringar i lagstiftningen rörande maltdrycker. (Forts.) det hade kunnat uttala, att den frågan behöva vi icke hänvisa till någonvidlyftigare utredning, utan den kunna vi lösa utan vidare. Ja, herr talman, jag vidhåller mitt tidigare framställda yrkande. Herr Lindhagen: Jag är icke specialist på det här ärendet, men det har stått för mig uppenbart, att utskottets direktiv sakna grundsatser i detväsentliga. Här gäller det vissa tekniska frågor, som enligt sakkunnigas och allas uppfattning böra föranleda en utredning, fastän vi börja alla be Gudbevara oss för onödiga utredningar. Men först och sist stå vi inför den heta gröten, här en nykterhetsfråga. 1923 beslöt man nämligen att i viss mån förbättra nykterhetstillståndet ilandet och därmed även folkhälsan genom att stadga förbud för starkaremaltdryckers tillverkning och försäljning. Nu komma emellertid motionärersåsom herrar Sundberg och Lindman och begära upphåvandet av detta förbud, motionärer som herr Nilsson i Hörby m. fl. och begära, att man skall tillåta systembolagen att tillhandahålla allmänheten starkare maltdrycker, och så till sist ha vi motionärer, som vilja, att man skall börja med portern, vilket naturligtvis längre fram, då tiden är mogen, även drager med sig ölet,föreställer jag mig. Nu säger emellertid utskottet om huvudsaken, den ömtåliga punkten, att »såsom framgår av flera av de föreliggande motionerna hava från skilda håll och ur olika synpunkter önskemål uttalats om upphävande av förbudet>>, men fortsätter utskottet: »Utan att i detta sammanhang ingå på om desålunda anförda skälen böra motivera ett upphävande av nämnda förbud, harutskottet dock ansett jämväl sistnämnda fråga böra inbegripas i utredningen. Med sin nu angivna ståndpunkt har utskottet icke ansett sig kunna biträda de motionsvis framställda yrkandena om förbudets hävande redan nu vare sig i sin helhet eller beträffande enbart starkporter.» Kanske dock nästa gång.Sedermera slätar utskottet i slutet av sitt yttrande dock över med hartassen, då det framhåller »angelägenheten av att sådana garantier skapas, att ickenykterhetstillståndet i landet kan väntas komma att försämras genom denändrade lagstiftningen». Till sist hemställer utskottet, att med anledning av dessa motioner -- det yrkar icke avslag i någon enda punkt på motionerna - om en utredning. Jag förstår icke det här, jo, det gör jag, när jag tänker efter. Jag förstår, att vi äro inne i en tidsströmning, som griper omkring sig. Världskriget och dess följder och den inbördes klasskampen ha föranlett, att de gamlahumanitära strävandena alltmera få stryka på foten. De komma igen visserligen, men frågan är, om vi inte borde börja påminna redan nu om desamma. Här har nu sagts, att svenska arbetare skulle få mera arbete och staten skulle få större inkomster m. m. sådana saker. Det är faktiskt så, som om vi alltmera skulle börja bygga statens inkomster på tobaksbruket, som manhoppas skall florera, och på kaffedrickningen, som man också hoppas skallflorera, och så kommer den ena ohälsan efter den andra, på vilka samhället skall flyta. ' Jag har mottagit petitioner från en del valmän i min valkrets. De hoppas, att riksdagen behjärtar nykterhetssynpunkterna. Då jag för min del aldrig av egen övertygelse vill minska utsikterna för folkhälsans allt större höjande och upphäva välvisa åtgärder i sådant avseende, som redan äro vidtagna, även om de icke sträcka sig över hela området för folkhygienen, hemställer jag, herr talman, att riksdagen ville bifalla utskottets hemställan, med tillägg dock till motiveringen, att det alltsedan 1923 rådande förbudet att tillverka och sälja starkare maltdrycker i huvudsak icke bör upphävas.