Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/607

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Lördagen den 17 mars e. m. Nr 18. 83 Om ämlringar i lagstiftningen rörande maltdrycker. (Forts.) saker, som här varit föremål för behandling, komma att trängas ibakgrunden. Det har t. ex. talats om ett fullständigt förstatligande avbryggerinäringen. Jag vet inte, om det finns några förutsättningar därför. Formellt föreligga dock möjligheter därtill, och om det skulle finnas någon tanke åt det hållet, vore det ju oriktigt att före eller under övergångstiden medgiva en sådan utvidgning, som tillverkningen av starkporter skulle innebära. Det är därför bäst, att det hela kastas i samma sump. Men beträffande dessalängre syftande utredningar är det väl föga sannolikt, att de kunna bedrivas och göras färdiga under loppet av ett år, som utskottet här har tänkt sig. Det är möjligt, att det kan bli en affär på mycket lång sikt. Under sådanaförhållanden anser jag, att de frågor, som här varit före i afton, inte börasammankopplas med dessa utan i stället så fort som möjligt föreläggas tillavgörande, och jag inlägger i utskottets kläm en antydan om detta. Det står, att man anhåller, »att Kungl. Maj :t ville låta verkställa skyndsamutredning angående frågan om ändringar i gällande lagstiftning rörandetillverkning, beskattning och försäljning av maltdrycker samt för nästa års riksdag framlägga de förslag, till vilka utredningen kan giva anledning». Jaginlägger, som sagt, i detta möjligheten av, att om den längre syftandeutredningen icke kan slutföras inom den närmaste tiden, till nästa år exempelvis, förslag i dessa nu ifrågavarande frågor dock skola kunna brytas ut ur det stora sammanhanget och föreläggas nästa års riksdag. l det jag inlägger den meningen i utskottets kläm, ber jag att få yrkabifall till densamma. ' Herr Lindblad: Jag vill i anledning av herr Bärgs yttrande om revisionen av rusdryckslagstiftningen säga, att jag instämmer i det citerade uttalandet i Handelstidningen. Jag har ju även tidigare uttalat min egen mening om att denna revision har pågått allt för lång tid. Ja, jag tror, att jag kan säga, att det är en mycket allmän mening, att denna revision har dragit längre ut på tiden än den överhuvud taget borde göra. Förutom det kan jag ju säga _ om jag också inte vågar uttala något bestämt -, att det nog är många, som liksom jag inte vänta något nämnvärt resultat av denna kommittés arbete. Min övertygelse var, när denna rusdrycksrevision kom till och jag en gång kom med i densamma, att man skulle så fort som möjligt taga bortirritationsmomenten i den nuvarande lagstiftningen och därmed överhuvud taget stilla den oro, som fanns över dessa irritationsmoment. Nu har tydligenrusdrycksrevisionen ansett sig böra gå. vida längre och vida grundligaretillväga, men dessa grundliga utredningar i sådana här frågor komma dockalltid långt efter den tid, då de borde vara färdiga, och det blir, som jag förut sade, blott en massa papper, som läggas på departementshyllorna, medandäremot besluten och resultaten bli av ringa reell betydelse. Nu säger herr Bärg, att denna rusdrycksrevision kan inte datera sig längre tillbaka än från 1930, ehuru den tillsattes 1928. Ja, den tillsattes 1928 och arbetade i två år, men den kom inte så värst långt. Det vidtogs då denåtgärden, att den gamla kommittén upplöstes och en helt ny tillsattes, men den nya kommittén var dock i huvudsak bestående av samma ledamöter. Herr Bärg och Ljunggren ha båda varit med från 1928 och således varit med om rusdrycksrevisionens arbete från 1928 intill 1930, då den nyarevisionskommittén kom till. Jag kan inte hjälpa, att jag hyser den meningen, som jag hört på flera håll här i riksdagen och även på sådant håll, som står herr Bärg nära i dessa frågor, att rusdrycksrevisionens arbete har varitsynnerligen långsamt. _ Nu har det sagts _ herr Bärg var ju även inne på det _ så mycket om