Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/611

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Lördagen den 17 mars e. m. NI' 18. 87 Om ändringar i lagstiftningen rörande maltdrycker. (Forts.) Beträffande frågan om kvittenserna vill jag säga, att jag har den bestämda uppfattningen, att det råder en allmän opinion däremot, och att det uppfattas såsom rena trakasserier, att man skall behöva lämna kvitto på denna svaga maltdryck, när den distribueras till landsborna. Stadsborna ha ju så stortförtroende, att de få taga emot den utan kvitto. Men landsbygdens befolkning skall underkasta sig detta, att det skall givas kvitto. Och det har ju pekats på den besynnerligheten, att man i ett samhälle som Sigtuna med ett tuseninvånare kan få pilsnerclricka av klass li utan kvittenser, men i Sandviken med 14 tusen invånare skall man giva kvitto för att få samma pilsnerdricka. Noig är det något besynnerliga förhållanden. Dessa böra naturligtvis bliändra e. Jag kan inte heller förstå, att man, när man ändå har alldeles klart för sig, att man utan olägenhet kan gå in för de reformer, som reservanterna haföreslagit, inte kan gå in på även detta. Vad man kommer att besluta i andra kammaren torde väl på detta stadium ej behöva tagas hänsyn till från första kammarens sida, ty vår uppgift är ju att intaga en självständig ståndpunkt, och sedan får man se vad resultatet kan bli. Jag är förvissad, herr talman, att ur nykterhetssynpunkt kan man med trygghet taga reservanternas förslag, d. v. s. den första reservationen, och jag tror, att när det gäller kvittenserna, så bör man utan någon som helst oro kunna gå med på det förslag, som innebäres i den andra reservationen. Jag yrkar alltså bifall till båda dessa reservationer. Ûverläggningen ansågs härmed slutad. Under densamma hade herrtalmannen uppstått och avlägsn-at sig, varefter ledningen av kammarensförhandlingar övertagits av herr förste vice talmannen, vilken nu yttrade, att ianledning av vad under överläggningen yrkats propositioner komme attframställas först särskilt beträffande vardera av de vid betänkandet fogade, med 1) och 2) betecknade reservationerna, vidare särskilt rörande utskottets ibetänkandet gjorda hemställan samt slutligen särskilt angående motiveringen. l fråga om den med 1) betecknade reservationen, fortsatte herr förste vice talm-annen, hade yrkats dels bifall till densamma, dels ock avslag dårå. Sedermera gjorde herr förste vice talmannen propositioner enligt berörda yrkanden och förklarade sig finna propositionen på bifall till ifrågavarande reservation vara med övervägande ja besvarad. Herr Bärg, Anders, begärde votering, ianledning varav uppsattes samt efter given varsel upplästes och godkändes en omröstningsproposition avföljande lydelse: Den, som bifaller den vid bevillningsutskottets betänkande nr 9 avgivna, med 1) betecknade rescrvationen, röstar Ja; Den, det ej vill, röstar Nea; Vinner Nej, avslås nämnda reservation. Sedan kammarens ledamöter intagit sina platser samt voteringspropositionen ånyo upplästs, verkställdes till en början omröstning på det sätt, att efter särskilda uppmaningar av herr förste vice talmannen först de ledamöter, som ville rösta för ja-propositionen, och därefter de ledamöter, som ville rösta för nej-propositionen, reste sig från sina platser. '