Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/612

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


88 Nr 18. Lördagen den 17 mars e. m. , Om ändringar z' lagstiftningen rörande maltdrycker. (Forts.) Då herr förste vice talmannen fann tvekan kunna råda angåendeomröstningens resultat, verkställdes härefter votering medelst namnupprop; ochbefunnos vid omröstningens slut rösterna hava utfallit sålunda: ' J-a - 43; Nej - 47. Herr Stendahl erhöll på begäran ordet och anförde: Herr talman! Jag skall be att få till protokollet antecknat, att jag vid detta tillfälle tyvärr på grund av ouppmärksamhet röstade precis motsatt mot vad jag avsåg att göra. Därefter gjorde herr förste vice talmannen i enlighet med de yrkanden, som förekommit beträffande den med 2) betecknade reservationen, propositioner, först på bif-all till densamma samt vidare på. avslag därå; och förklarade herr förste vice talmannen sig anse den senare propositionen vara med övervägande ja besvarad. Herr Nilsson, Johan, i Kristianstad begärde votering, i anledning varav uppsattes samt efter given varsel upplästes och godkändes en så lydandeomröstningsproposition: Den, som avslår den vid bevillningsutskottets betänkande nr 9 avgivna., med 2) betecknade reservationen, röstar Ja; Nej; Vinner Nej, bifalles nämnda reservation. Den, det ej vill, röstar Sedan denna voteríngsproposition ånyo upplästs, verkställdes omröstningen på det sätt, att efter särskilda uppmaningar av herr förste vice talmannen först de ledamöter, som ville rösta för ja-propositionen, och därefter deledamöter, som ville rösta för nej-proposítionen, reste sig från sina platser; och befanns därvid, att flertalet röstade för nej-propositionen. På sedermera gjord proposition bifölls vad utskottet i förevarandebetänkande hemställt. Vidkommande motiveringen, yttrade nu vidare herr förste vice talmannen, hade yrkats dels att utskottets yttrande skulle godkännas, dels ock, av herr Lindhagen, att berörda yttrande skulle godkännas med tillägg av ett uttalande, att det alltsedan år 1923 rådande förbudet att tillverka och sälja starkaremaltdrycker icke borde upphävas. Därpå gjorde herr förste vice talmannen propositioner enligt dessa bådayrkanden och förklarade sig finna propositionen på godkännande av utskottets yttrande oförändrat vara med övervägande ja besvarad. _I-lerr Lindhagen begärde votering, i anledning varav uppsattes samt efter giåen varsel upplästes och godkändes en omröstningsproposition av följande ly else: ' v « Den, som i fråga om motiveringen i bevillningsutskottets betänkande nr 9 godkänner utskottets yttrande oförändrat, röstar Ja; Nej; Vinner Nej, bifalles herr Lindhagens under överläggningen gjorda yrkande. Den, det ej vill, röstar