Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/144

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
4
Motioner i Första kammaren, Nr 70.

Nr 70.


Av herr Björck m. fl., angående skatt å vissa slag av

veckotidningar.


Vid flera tillfällen de två senaste åren har frågan om beskattning av tidningar och tidskrifter varit före i riksdagen. Vid 1940 års riksdag väcktes motioner i båda kamrarna, I: 112 och II: 130, i vilka föreslogs skrivelse till Kungl. Maj:t med begäran om utredning angående skatt på vissa slag av tidskrifter. I sitt betänkande nr 44 i anledning av dessa motioner anför bevillningsutskottet bl. a. följande:

»I likhet med motionärerna anser utskottet att i nuvarande statsfinansiella läge skäl tala för en beskattning av de i motionen åsyftade tidskrifterna. Enligt vad utskottet inhämtat är emellertid frågan om nya indirekta skatter för närvarande föremål för Kungl. Maj:ts prövning. Utskottet finner att frågan om skatt å nämnda tidskrifter därvid bör tagas under övervägande. Under sådana förhållanden anser utskottet någon åtgärd i anledning av motionerna icke nu böra vidtagas. Utskottet har under hand inhämtat att under åren 1938—1939 utgjorde nettoupplagan per vecka för ett trettiotal tidskrifter sammanlagt c:a 2 445 000 exemplar.»

Vid urtima riksdagen år 1940 framlade Kungl. Maj:t i proposition nr 3 förslag till allmän omsättningsskatt varvid även tidningar och tidskrifter voro medtagna. Första särskilda utskottet säger i sitt utlåtande nr 10 angående ifrågavarande beskattning följande:

»I ett antal motioner liksom även i ett flertal inkomna skrifter har hemställts om skattefrihet för olika slag av tidningar och tidskrifter. Av den utredning, som framlagts till stöd för detta yrkande, har utskottet bibringats den uppfattningen att här föreligger ett fall, där en omsättningsbeskattning efter föreslagna linjer komme att medföra större praktiska olägenheter än om dessa tryckalster befriades från beskattning i denna form. Detta sammanhänger med de säregna förhållanden, som förekomma vid denna försäljning och speciellt vid lösnummerförsäljningen. Däremot kan utskottet icke finna tillräckliga skäl föreligga att här medgiva frihet från varje beskattning, och utskottet förutsätter därför, att för tidningarnas och tidskrifternas vidkommande i stället för omsättningsskatten genomföres en beskattning av motsvarande storleksordning, men i en för detta område mera lämpad form. Utskottet är icke i tillfälle att framlägga något utformat förslag till dylik beskattning, men av undersökningar, som utskottet låtit verkställa, har utskottet trott sig finna, att en enkel och tillfredsställande lösning står att vinna genom accisbeläggning av tidnings- och tidskriftspapperet. Enligt utskottets mening bör denna fråga göras till föremål för utredning genom