Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/174

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
4
Motioner i Första kammaren, Nr 93.

kunna stödja sin ekonomi på frivilliga gåvor. Grundstommen i föreningens ekonomi har också städse varit det av statsmedel erhållna understödet. Med hänsyn till de ökade utgifterna och viss nödvändig utvidgning av arbetet, är föreningen för sin verksamhet i hög grad beroende av statsbidrag.

I föreningens lokaler i Stockholm äro inrymda centralstyrelsens och därvarande lokalföreningens byråer och expeditioner, apparatsamlingen, Dövas Väls syateljé och skolan och hemmet för döva småbarn. I lokalerna i Göteborg inrymmas expedition, apparatsamling och verkstaden Lapp-Centralen. Å de tider, då lokalerna icke äro upptagna för ovan angivna ändamål, användas dessa för labiologiundervisning, andaktsstunder, föredrag, samkväm, lånebibliotek etc. De inom föreningen bildade klubbarna och studiecirklarna hava ock där sina sammankomster. Några av de övriga lokalföreningarna hava även lokaler, oftast tillsammans med någon annan institution. Centralstyrelsens årshyra blir enligt kontrakt från 1 oktober 1941 3 100 kronor, vartill kommer bränsletillägg. För den speciella gren av verksamheten, som utgöres av skolan och hemmet för döva småbarn, har centralstyrelsen lyckats förhyra från 1 januari 1941—15 juni 1942 lokal i Velanderhemmets fastighet i Stockholm med en hyra per läsår av 2 000 kronor, vilket belopp alltså icke ingår i förut nämnda 3 100 kronor.

Avläsekurserna på olika platser i landet röna en mycket livlig tillslutning. Föreningen måste emellertid ofta bevilja nedsättning i kursavgiften eller helt befria obemedlade från erläggande av avgift. Sålunda hade föreningen under år 1940 en utgift utöver inkomsterna av 1 143 kronor för avläsekurser. Från kungl. pensionsstyrelsen har föreningen mottagit ett anslag. Avsikten med detta anslag är emellertid att lämna bidrag till vissa frielever från annan ort för att möjliggöra deras vistelse på plats, där avläsekurs hålles.

Byråarbetet har i hög grad utvecklats. Centralstyrelsen och lokalföreningarna i Stockholm och Göteborg ha daglig mottagning för lämnande av råd och upplysningar och social rådgivning i angelägenheter, som röra döva och lomhörda, och ombesörja i samma syfte en omfattande korrespondens.

Den stora ökningen i arbetet är framför allt orsakad av att föreningens apparatsamlingar i Stockholm och Göteborg alltmer anlitas. Tack vare de framsteg tekniken på sistone gjort finnas numera goda apparater, som för många lomhörda innebära hjälp ut ur arbetslöshet och isolering och tillbaka till uppgifter i hem och samhälle. Föreningens båda stora apparatsamlingar förfoga över ett rikhaltigt urval av apparater och söka vara à jour med utvecklingen på området. Utprovningarna ske i intimt samarbete med öronläkare och äro utomordentligt krävande. Ett tidsödande individuellt arbete fordras för att i varje särskilt fall finna den lämpligaste apparaten. Många lomhörda falla tyvärr offer för vilseledande hörapparatreklam eller för försäljare med ett begränsat urval apparater. Ett omfattande upplysningsarbete