Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/176

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
6
Motioner i Första kammaren, Nr 93.

varav två äro anställda med heltidstjänstgöring, samt en springflicka. Det har nämligen blivit oundgängligen nödvändigt att anställa ytterligare två personer. På grund av föreningens svaga ekonomi har det tyvärr icke varit möjligt att tillmötesgå gjorda framställningar från de anställda om dyrtidstillägg och pension. Samtliga sekreterare utom i den största lokalföreningen ha ställt sig till förfogande utan anspråk på ersättning. Sekreteraren i Centralstyrelsen och sekreteraren i lokalföreningen i Göteborg ha förutom vanliga sekreteraregöromål ett krävande och omfattande arbete som föreståndarinna för den verksamhet, som utövas av centralstyrelsen och Göteborgsföreningen. Inom en snar framtid komma troligen dessa båda personer att lämna sitt arbete, och det torde då bliva sannolikt, att dessa båda tjänster, som vardera fordra en persons hela arbetstid, måste avlönas. Lokalföreningen i Stockholm, 1939 skild från dåvarande huvudföreningen, numera centralstyrelsen, har två avlönade tjänster och lokalföreningen i Göteborg en. Med hänsyn till vad som nu anförts beräknas utgiften för avlöningar, propaganda, resor för utprovningar m. m., minus vad som inflyter i provisioner, bliva förhöjd till 9 500 kronor.

Vad lokalföreningarna beträffar, erlägga dessa till centralstyrelsen en viss del (1 kr. per medlem) av sina årsavgifter, som närmast avser utgöra bidrag till kostnaderna för »Meddelanden», av vilka ett exemplar tillställes varje medlem. Föreningens tidningsorgan »Meddelanden från Svenska Föreningen för Dövas Väl» utkommer med 11 ordinarie nummer årligen samt ett särskilt julnummer. Trots att redaktören åtnjuter ett arvode av endast 500 kronor och artikelförfattarna ej honoreras, hava dock kostnaderna för år 1940 utgjort 2 783 kronor 83 öre. Centralföreningens årsavgifter och lokalföreningarnas ovan nämnda avgifter utgjorde för år 1940 2 683 kronor. Centralstyrelsen erhåller således ej något ekonomiskt stöd av lokalföreningarna, utan tvärtom har centralstyrelsen brukat tilldela dem större eller mindre andel av understödet av statsmedel till avläsekurser, se ovan, byråverksamhet, hyra, avlöningar till personal i de större lokalföreningarna och dyl. Under fjolåret var utgiftsbidragen till lokalföreningarna 5 585 kronor.

Kostnaderna för den speciella gren av verksamheten, som utgöres av skolan och hemmet för döva småbarn, bestridas dels av ett anslag från Stockholms stad, 1938—1941 6 000 kronor årligen, vilket avser endast skolan, dels ock av statsbidrag, som enligt beslut av 1938 års riksdag utgår per läsår med 300 kronor för elev, som i skolan erhåller undervisning, och med 600 kronor för elev, som genom skolans försorg och på dess bekostnad tillika erhåller inackordering. Hemmet för döva småbarn upprättades i januari 1941 och samtidigt beslöt centralstyrelsen, att antalet läsveckor i skolan för döva småbarn skulle utökas från förutvarande 36 till 39. I samband därmed beviljades skolans föreståndarinna och två lärarinnor en löneförhöjning på sammanlagt 1 600 kronor, varigenom totala lönebeloppet för