Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/177

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
7
Motioner i Första kammaren, Nr 93.

skolans personal är 9 600 kronor per år. Något dyrtidstillägg har icke heller här kunnat utgå. Föreningen har under de gångna åren på olika sätt måst skaffa medel för att täcka den brist, som så gott som varje år uppstått på skolans konto.

Trots noggrann sparsamhet med föreningens medel är föreningen ovillkorligen nödsakad att söka skaffa sig betydligt ökade inkomster, om den alltjämt skall vara i stånd att hjälpa de lomhörda och döva att så långt möjligt bli oberoende av sin hörselnedsättning och i många fall stödja dem i sina bemödanden att trots sitt lyte undvika att förorsaka utgifter för det allmänna. Av bilagda av föreningens kassaförvaltare uppsatta tablå över beräknade utgifter och inkomster för räkenskapsåret 1942, vilken grundar sig dels på motsvarande siffror under 1940, dels på de stegrade utgifter, som redan under innevarande år visat sig oundgängligen nödvändiga inom vissa områden av verksamheten, framgår att en brist beräknas komma att uppstå å ej mindre än 22 500 kronor.

I ansökan hos Kungl. Maj:t har föreningen anhållit om ett statsbidrag för budgetåret 1942/43 av 15 000 kronor. Skolöverstyrelsen har i sina anslagsäskanden framhållit, att Överstyrelsen under normala förhållanden utan tvekan skulle förordat den anslagshöjning, föreningen begärt. Med hänsyn till tidsläget har Överstyrelsen nöjt sig med att förorda, att anslaget höjes till 12 000 kronor. Även medicinalstyrelsen har förordat en höjning av anslaget till 12 000 kronor. Skulle anslaget sättas lägre än 10 000 kronor, torde föreningen vållas avsevärda svårigheter i sitt arbete.

Under hänvisning till det anförda föreslås,

att riksdagen såsom Bidrag till Svenska föreningen för dövas väl för budgetåret 1942/43 måtte anvisa ett anslag av 10 000 kronor.

Stockholm den 23 januari 1942.

E. G. C. Brandt. Ruben Wagnsson.