Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/181

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
11
Motioner i Första kammaren, Nr 94.

lärlingsskola och högst 2 kronor 92 öre för undervisningstimme i yrkesskola. Denna höjning av timarvodena uppväger alltså icke den avlöning av 2 kronor 50 öre för undervisningstimme jämte fri kost i samband med de praktiska övningarna i ämnet och fri bostad jämte bränsle eller ersättning härför, som är stadgad för skolkökslärarinna vid fortsättningsskola.

Det torde vara betydligt mera rättvist att jämföra lärarna i husligt arbete vid lärlings- och yrkesskolor med lärarna i ämnet vid yrkesbestämda högre folkskolor, praktiska mellanskolor och kommunala flickskolors praktiska linje, där de från och med den 1 juli 1939 äro placerade i gällande lönereglementes 18:e lönegrad.

Den i årets statsverksproposition föreslagna löneställningen för lärarna i husligt arbete vid yrkesskolorna kommer alltjämt att innebära en undervärdering av yrkesundervisningen i husligt arbete i förhållande till andra grenar av undervisningen vid dessa skolor. Såsom skolöverstyrelsen framhållit, torde dock yrkesundervisningen i husligt arbete vara minst lika viktig och värd omhuldande från statsmakternas sida som yrkesundervisning i hantverk, industri och handel.

Vidare är att märka, att den blivande allmänna översynen över yrkesundervisningsväsendet alltjämt låter vänta på sig. Det bör dessutom kunna förväntas, att man vid denna översyn kommer att frångå den nuvarande undantagsställningen för undervisningen i husligt arbete, varför dess jämställande redan nu med annan yrkesundervisning icke kan innebära några risker för det definitiva ordnandet av yrkesundervisningen.

Utöver vad skolöverstyrelsen anfört i sin utredning och hemställan om åvägabringande av yrkesundervisningens i husligt arbete jämställdhet i arvodeshänseende med yrkesundervisningen i hantverk, industri och handel, må jämväl påpekas det psykologiska värdet av att det husliga arbetet i nu förevarande avseende likställes med andra yrken. Det kan med sannolikhet förväntas, att en sådan likställdhet skulle bidraga till att skänka det husliga arbetet ökat anseende i det allmänna medvetandet, ett mål som under de senaste åren från skilda håll framhållits som i hög grad eftersträvansvärt.

Med stöd av vad sålunda anförts hemställes,

att riksdagen måtte besluta, att statsbidrag till yrkesundervisning i husligt arbete skall utgå efter samma grunder som beträffande hantverk, industri och handel, och att anslaget till understöd åt kommunala anstalter för yrkesundervisning därför höjes från i statsverkspropositionen föreslagna 2 400 000 kronor till 2 410 000 kronor.

Stockholm den 23 januari 1942.

C. Fr. Carlström. E. G. C. Brandt. Lennart Bondeson.

K. H. Andersson. K. E. Johanson.