Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/180

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
10
Motioner i Första kammaren, Nr 94.

finge överstiga 2/3 av den till lärarna utgående avlöningen, motsvarade de nuvarande maximibidragen till undervisning i husligt arbete, 1 krona 50 öre, respektive 1 krona 65 öre per undervisningstimme, en avlöning av 2 kronor 25 öre, respektive 2 kronor 47 öre för timme. Med den av statskontoret föreslagna ökningen av understödsbeloppen skulle avlöningen för ifrågavarande lärare komma att utgöra högst 2 kronor 70 öre för undervisningstimme i lärlingsskola och högst 2 kronor 92 öre för undervisningstimme i yrkesskola.

Departementschefen har biträtt statskontorets förslag med liknande motivering för avvikandet från skolöverstyrelsens förslag som den av statskontoret anförda, nämligen att frågan om löneställningen för lärarna i husligt arbete icke bör ses enbart i förhållande till avlöningsbestämmelserna för övriga grenar av yrkesundervisningen, utan avseende måste också fästas vid likartad undervisning inom andra skolformer, närmast fortsättningsskolorna, samt att en viss försiktighet är motiverad även av att frågan om denna undervisnings mera definitiva ordnande är aktuell. Statsrådet anser dock, att »en blivande lösning av de organisatoriska frågorna icke torde föregripas genom en provisorisk höjning av arvodena för undervisningen i husligt arbete vid ifrågavarande yrkesskolor».

Gentemot ovan återgivna argumentering för det framlagda förslaget må emellertid framhållas, att statskontorets uttalande, »att lärarinnorna i husligt arbete vid yrkesundervisningsanstalterna icke böra försättas i bättre ställning än fortsättningsskolornas skolkökslärarinnor», icke på något sätt kan anses vara rättvist. I yrkesskolornas kurser för äldre och i ämneskurserna äro omkring 70  % av eleverna husmödrar, blivande husmödrar eller hembiträden. Undervisningen är till stor del förlagd till tiden efter kl. 17 och måste för uppnående av full effektivitet vara starkt koncentrerad. I de egentliga yrkeskurserna, t. ex. för hembiträdesutbildning och i husmoderskurser, är undervisningen därjämte förbunden med produktion för att driva upp yrkesmentaliteten. För anställning vid lärlings- och yrkesskolor fordras av skolöverstyrelsen utfärdad behörighet därtill, vilket förutsätter särskilda kvalifikationer för dylik undervisning. Skola lärarinnorna på detta stadium i fortsättningen jämställas med lärarinnor på barnstadiet, blir följden säkerligen, att de, även sedan de nått ordinarie anställning, komma att söka sig över till barnundervisningen, såsom redan i vissa fall skett. Faran av en på grund av de låga lönerna dålig rekrytering av lärarkrafterna vid yrkesskolorna har också starkt betonats av skolöverstyrelsen.

Den av statskontoret föreslagna och av departementschefen tillstyrkta ökningen av understödsbeloppen från 1 krona 50 öre till 1 krona 80 öre för undervisningstimme i lärlingsskola och från 1 krona 65 öre till 1 krona 95 öre i yrkesskola skulle medföra, att avlöningen för ifrågavarande lärare komme att utgöra högst 2 kronor 70 öre för undervisningstimme i