Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/201

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
7
Motioner i Första kammaren, Nr 110.

medlemmar av sammanslutningen eller ock under nämnda tid deltagit i eller främjat dess verksamhet, vara förlustiga av dem innehavda kommunala förtroendeuppdrag.

Vad ovan stadgats skall äga motsvarande tillämpning å uppdrag att vara suppleant.

2 §.

Länsstyrelsen har att, beträffande sammanslutning, som blivit upplöst, på talan av landsfogden eller, i Stockholm, förste stadsfiskalen, till prövning företaga, vilka personer inom länet, som skola vara förlustiga sina uppdrag. Härvid skall vederbörande lämnas tillfälle att inom viss kortare tid avgiva yttrande innan ärendet avgöres. Föreligga sannolika skäl, att vederbörande förverkat uppdrag varom här är fråga, skall länsstyrelsen förordna, att han skall avstängas från utövning av uppdraget, intill dess slutligt beslut meddelats.

Länsstyrelsen äger avgöra ärende som ovan sägs utan hinder av att vederbörande icke kunnat anträffas.

3 §.

Länsstyrelsens beslut om förverkande av uppdrag går omedelbart i verkställighet, ändock att detsamma icke vunnit laga kraft.

4 §.

Länsstyrelsens beslut skall skyndsamt delgivas den, som beslutet avser, ävensom landsfogden eller i Stockholm förste stadsfiskalen. Över beslutet må talan föras i den ordning, som stadgas för överklagande av administrativ myndighets beslut.

5 §.

Konungen meddelar de närmare föreskrifter, som erfordras för tillämpning av denna lag.
Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling, och gäller till och med den 30 juni 1943.

Stockholm den 24 januari 1942.

J. B. Johansson.

Gustaf Tamm. Karl Wistrand. Nils Gabrielsson.

Gustaf Velander. Georg Andrén. K. G. A. Sandström.