Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/200

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
6
Motioner i Första kammaren, Nr 110.

En dylik författning synes under angiven förutsättning böra innehålla att den upplösta sammanslutningens representanter, som inneha kommunala förtroendeuppdrag, skola vara förlustiga sina uppdrag. I enlighet med vad ovan anförts i fråga om den föreslagna ändringen i riksdagsordningen synes såsom representant för viss sammanslutning böra anses den, som vid tiden för beslutets meddelande eller under loppet av de närmast föregående sex månaderna tillhört sammanslutningen eller ock under nämnda tid deltagit i eller främjat dess verksamhet. Sedan beslut om upplösning meddelats, bör på länsstyrelse ankomma att förklara ifrågavarande personer förlustiga sina förtroendeuppdrag. Förslagsvis synes detta böra äga rum efter talan av vederbörande överåklagare i länet.

Beträffande detaljerna i övrigt må hänvisas till härvid fogade författningsutkast.

Under åberopande av vad sålunda anförts få undertecknade härmed hemställa,

1) att riksdagen för sin del såsom vilande för vidare grundlagsenlig behandling måtte besluta ändring av § 26 riksdagsordningen av i huvudsak den innebörd, som framgår av bifogade utkast (Bil. A.);

2) att riksdagen för sin del ville besluta antaga bestämmelser om förverkande av vissa allmänna uppdrag i huvudsaklig överensstämmelse med härvid fogade utkast (Bilaga B.).

Bilaga A: Förslag till ändrad lydelse av § 26 riksdagsordningen: Riksdagsmannabefattning kan — — medborgare utövas.
Ej må — — — stört valfriheten.
Vad i — — — å riksdagsmannabefattning.

Har enligt vad därom i särskild lag finnes stadgat sammanslutning blivit av Konungen och riksdagen upplöst, äger kammaren på hemställan av konstitutionsutskottet förklara riksdagsman, som tillhör kammaren och som vid tiden för upplösningen eller under loppet av de närmast föregående sex månaderna varit medlem av sammanslutningen eller ock under nämnda tid deltagit i eller främjat dess verksamhet, förlustig riksdagsmannabefattningen. För beslut härom erfordras, att minst tre fjärdedelar av de röstande vid votering instämt i beslutet.

Bilaga B: Förslag till lag om förverkande av vissa allmänna uppdrag m. m.

1 §.

Har enligt vad därom i särskild lag finnes stadgat sammanslutning blivit av Konung och riksdag upplöst, skola de, som vid tiden för upplösningen eller under loppet av de närmaste sex månaderna varit