Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/214

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
2
Motioner i Första kammaren, Nr 116.

Nr 116.


Av herr Wagnsson, om viss ändring av bestämmelserna rörande

ersättning åt besiktningsmän för motorfordon.


Den av krisen föranledda inskränkningen i motortrafiken har medfört en betydande minskning av de inkomster, som besiktningsmännen för motorfordon enligt gällande bestämmelser fått tillgodoräkna sig.

Dessa bestämmelser återfinnas i Kungl. Maj:ts instruktion för besiktningsmän för motorfordon den 23 oktober 1936 med senare ändringar. Enligt denna instruktion äger besiktningsman att av den sammanlagda uppbörden av förrättningsavgifter å tjänsten tillgodogöra sig arvode med, för kalenderår räknat:
 hela den del av avgifternas summa, som icke överstiger
 a) 5.000 kronor, därest stationsorten vid årets utgång tillhörde någon av ortsgrupperna A, B eller C i gällande kungörelse angående fördelningen av orterna i riket å de i avlöningsreglementen för nyreglerade verk samt för försvarsväsendet upptagna ortsgrupperna;
 b) 6.000 kronor, därest stationsorten tillhörde någon av ortsgrupperna D eller E i samma kungörelse; samt
 c) 7.000 kronor, därest stationsorten tillhörde någon av ortsgrupperna F eller G i samma kungörelse;
 hälften av den del av avgifternas summa, som med ett belopp av intill 7.000 kronor överstiger vad besiktningsmannen med tillämpning av bestämmelserna under a)—c) äger odelat tillgodoräkna sig; samt
 en fjärdedel av överskjutande del av avgifternas summa.

Hur dessa regler verkat i praktiken under de senare åren framgår av tablån å nästa sida.

Summan av uppburna förrättningsavgifter har såsom synes av tablån starkt minskat. Härigenom ha av besiktningsmännen behållna delar därav ävensom medelbehållningen per besiktningstjänst likaledes kraftigt nedgått. De utgjorde för åren 1940 och 1941 jämfört med förkrigsåret 1938 resp. 84 procent och c:a 75 procent.

Besiktningsmännen ha härigenom fått sina löneförmåner reducerade i en osedvanligt stor utsträckning. Därtill kommer emellertid den försämring av penningvärdet, som samtidigt inträffat och för vilken besiktningsmännen ej erhållit någon som helst kompensation. Även en annan omständighet påkallar i detta sammanhang uppmärksamhet, nämligen att den behållna delen ej utgör någon nettoinkomst för besiktningsmännen. Av denna måste de bestrida omkostnader i tjänsten, såsom utgifter för kontorslokal, skrivbiträde, telefon, blanketter m. m., och dessa omkostnader ha stegrats samtidigt som bruttoinkomsterna minskats.