Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/221

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
9
Motioner i Första kammaren, Nr 119.

Nr 119.


Av herrar Wagnsson och Sylwan, i anledning av Kungl. Maj:ts framställning rörande revision av den vid civila

avlöningsreglementet fogade tjänsteförteckningen.


Vad chefen för finansdepartementet i bilagan till 1942 års statsverksproposition under rubriken ”För flera huvudtitlar gemensamma frågor” anfört å sid. 14 beträffande vissa frågor, som äga sammanhang med förslaget till revision av den vid civila avlöningsreglementet fogade tjänsteförteckningen, ger anledning till erinringar i följande två avseenden.

I de fall, då tjänst flyttas till högre lönegrad, föreslås såsom huvudregel, att nuvarande innehavare av tjänsten skall erhålla den högre tjänsten, utan att tjänsten kungöres ledig. Emot detta förfarande, som måste anses helt i sin ordning, föreslår emellertid departernentschefen ett undantag, nämligen att tjänst i det fall, att nuvarande innehavaren uppnått pensionsåldern före den 1 juli 1942 men erhållit anstånd med avgång ur tjänsten, skall ändras i avseende å lönegrad först vid den tidpunkt, då nuvarande tjänsteinnehavaren avgår.

En dylik undantagsbestämmelse meddelades icke för tillämpning vid ikraftträdandet den 1 juli 1939 av civila avlöningsreglementet och har veterligen ej heller tillämpats vid andra löneregleringar under de senare åren.

Förfarandet synes icke innebära tillbörlig rättvisa mot tjänsteman, som under en längre följd av år mot underbetalning utfört just det högre kvalificerade arbete, som efter lång väntan nu föranlett Kungl. Maj:t att i enlighet med tjänsteförteckningssakkunnigas förslag hemställa om höjning av lönegraden för ifrågavarande tjänst. Här må allenast erinras om ett dylikt fall, då 17 år förflutit, sedan en liknande framställning gjordes av Kungl. Maj:t till riksdagen, och vederbörande tjänsteman i mer än 20 år antingen till övervägande del eller helt fullgjort arbete, som ansetts böra föranleda tjänstens höjning från 24 till 26 lönegraden. Här åsyftas sekreterartjänsten å skolöverstyrelsens folkskolavdelning. Efter flera framställningar från överstyrelsen förelade Kungl. Maj:t 1925 års riksdag förslag om dylik lönegradsändring, sedan tillstyrkande yttrande avgivits av bl. a. allmänna civilförvaltningens lönenämnd. I avvaktan på utredning angående tillgodoseendet av juridisk-administrativ sakkunskap åt överstyrelsen ansåg sig statsutskottet ej kunna tillstyrka Kungl. Maj:ts förslag, varpå förslaget avslogs av riksdagen. Även om lika skarpt betonade omständigheter ej skulle föreligga i fråga om andra tjänster, lärer dock väntetiden i flertalet fall ha varit så avsevärd, att fog finnes för att generellt medgiva här närmast ifrågavarande tjänsters innehavare den tillfredsställelse, som kan anses ligga däri, att de åtminstone under den sista tiden av sin tjänstgöring få åtnjuta den lönegradsplacering, som med hänsyn till arbetets art och omfattning rätteligen bort tillkomma dem flera år tidigare och i varje fall från och med den 1 juli 1939, då nu gällande civila avlöningsreglemente trädde i kraft.