Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/225

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
1
Motioner i Första kammaren, Nr 121.

Nr 121.


Av herr Wagnsson, i anledning av Kungl. Maj:ts framställning om uppförande på ordinarie stat hos

skolöverstgrelsen av en tjänst såsom konsulent för husligt arbete.


I årets statsverksproposition har Kungl. Maj:t föreslagit riksdagen, att under åttonde huvudtiteln bland tjänster å ordinarie stat vid skolöverstyrelsen nyuppföres en tjänst såsom konsulent för husligt arbete i lönegraden A 24.

Konsulenten för husligt arbete vid skolöverstyrelsen innehar för närvarande en arvodesbefattning, för vilken arvodet vid senaste lönereglering bestämdes till 6.000 kronor för år, varjämte till den nuvarande innehavaren av befattningen utgår ett personligt arvodestillägg å 1.500 kronor för år.

Då arvodesbefattning såsom konsulent för husligt arbete inom yrkesskolöverstyrelsen år 1918 inrättades, framhöll statsutskottet — gentemot ett motionsvis väckt yrkande om en ordinarie ledamotstjänst, vars innehavare skulle företräda det husliga arbetet — att konsulenten i fråga skulle hava ställning som särskild föredragande, vilket innebure, att befattningshavaren skulle komma att inom verket inträda såsom föredragande ledamot, så ofta ärenden rörande det husliga arbetet förelåge till behandling, vartill komme inspektionsskyldighet i överensstämmelse med vad fallet skulle bliva för de ordinarie ledamöterna. Vid ärendets behandling av 1918 års riksdag anförde departementschefen, att förslaget om en konsulent för husligt arbete innebar en övergångsanordning, samt påpekade, att så snart denna yrkesundervisning växt ut så, att det krävde en kvinnlig tjänsteman, som helt ägnade sig åt ifrågavarande verksamhet, borde denna tjänst naturligtvis också inrättas på ordinarie stat och utrustas med löneförmåner, som i alla avseenden vore tillfredsställande.

De år 1918 tillkallade sakkunniga för utredandet av frågan om undervisningsväsendets centrala ledning upptogo till behandling bland annat spörsmålet om konsulentens för husligt arbete ställning inom skolöverstyrelsen. Även de diskuterade frågan om inrättande av en ordinarie ledamotstjänst för ifrågavarande konsulent, men strandade detta därpå att med hänsyn till dåvarande bestämmelser i § 28 regeringsformen läte det sig icke göra att giva den kvinnliga konsulenten en sådan ställning, som skulle förutsätta utnämning av Kungl. Maj:t.

De år 1936 tillkallade sakkunniga för utredning angående skolöverstyrelsens organisation ha i sitt den 13 juni 1938 avgivna betänkande förklarat, att

Bihang till riksdagens protokoll 1942. 3 saml. Nr 121—126.1