Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/226

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
2
Motioner i Första kammaren, Nr 121.

konsulentens arbete inom överstyrelsen redan nu motsvarar ett undervisningsråds, »varför inrättandet i stället för konsulentbefattningen av en undervisningsrådstjänst för husligt arbete i själva verket allenast innebär en formell bekräftelse på den betydelse ifrågavarande undervisning numera måste anses äga». Dessa sakkunniga ha därför föreslagit, att en dylik tjänst i lönegraden A 30 upprättas inom överstyrelsen.

1939 års tjänsteförteckningssakkunniga, som i enlighet med för dem meddelade direktiv måste förutsättas hava iakttagit största möjliga återhållsamhet i fråga om inplaceringen av tjänster, ha ansett, att tjänsten såsom konsulent i husligt arbete vid skolöverstyrelsen bör placeras i lönegrad A 26, och skolöverstyrelsen har i sammanhang med sina anslagsäskanden för nästa budgetår i anslutning till tjänsteförteckningssakkunnigas förslag hemställt, att ifrågavarande arvodesbefattning måtte förändras till tjänst i lönegraden A 26.

Av den ovan lämnade redogörelsen framgår, att redan så tidigt som vid tillkomsten av omhandlade konsulentbefattning dryftades spörsmålet, huruvida en ordinarie ledamotstjänst med motsvarande uppgifter skulle inrättas, att frågan alltsedan dess varit aktuell, samt att i varje fall lägre placering av tjänsten än i lönegraden A 26 tidigare icke varit påtänkt. Den nu föreslagna placeringen i lönegraden A 24 framstår därför såsom överraskande och omotiverad.

Jämför man placeringen av denna tjänst med placeringen av vissa andra tjänster inom skolöverstyrelsen, kan man icke undgå att förvånas över den låga värdesättningen av det arbete, som åvilar konsulenten för husligt arbete. Tjänsten såsom förste bibliotekskonsulent är för närvarande placerad i lönegraden A 26 och föreslås nu höjd till A 27. Förste gymnastikkonsulenten är såsom extra ordinarie tjänsteman placerad i lönegraden A 26, vilken placering föreslås bibehållen. Undervisningen i hushållsgöromål är dock minst lika viktig som undervisningen i gymnastik.

Betydelsen av undervisningen i hushållsgöromål torde icke behöva närmare utvecklas. Den har framhållits och betonats vid upprepade tillfällen såväl i pedagogiska diskussioner som inom riksdagen. Här må endast framhållas, att riksdagen år 1936 i samband med anmälan av sitt beslut angående obligatorisk sjuårig folkskola uttalade sin anslutning till tanken, att ingen flicka borde lämna den obligatoriska skolundervisningen utan att först hava erhållit undervisning i husligt arbete. Med hänsyn till den höga uppskattning, som sålunda ägnats undervisningen i husligt arbete, synes det egendomligt, att arbetet med övervakandet av denna undervisning nu värderas så lågt som här skett.

Även vid jämförelse med i statsverkspropositionen föreslagen placering av vissa kamerala tjänster framträder undervärderingen av ifrågavarande konsulenttjänst. Sålunda föreslås sekreterartjänsterna i lönegraden A 24 på folkskole- och läroverksavdelningarna uppflyttade till sekreterartjänster i