Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/227

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
3
Motioner i Första kammaren, Nr 121.

lönegraden A 26, alltså två lönegrader högre än konsulenttjänsten för husligt arbete. Det är att märka, att i propositionen förutsättes, att skolöverstyrelsen »upptager till övervägande, huruvida icke i samband med denna förändring av sekreterarbefattningarna dessas arbetsområden kunde omregleras i sådan riktning, att de mera närmade sig dem som avsetts för administrativa byråchefer». — Dessa sekreterares arbetsområden närma sig alltså icke nu byråchefers men de anses dock böra placeras i lönegraden A 26. Konsulenten för husligt arbete däremot intager i fråga om såväl verksamhetsområde som arbetsåligganden en ställning, motsvarande undervisningsråds, men anses icke värd högre lönegradsplacering än i lönegraden A 24.

Vad konsulentens för husligt arbete verksamhetsområde beträffar, är detta synnerligen omfattande. Medan ett undervisningsråds verksamhet i regel är begränsad till viss skolform, omfattar konsulentens arbete alla de statliga och statsunderstödda skolformer, där undervisning i hushållsgöromål förekommer: folk- och fortsättningsskolor, läroverk, yrkesskolor, seminarier m. fl. Denna undervisning är icke inskränkt endast till kvinnliga elever utan meddelas redan nu i viss utsträckning även gossar. Detta är bland annat fallet i en del skogs- och kustdistrikt, där det ansetts behövligt att i fortsättningsskolan eller folkskolans 7:de klass införa undervisning i hushållsgöromål jämväl för gossarna.

Såsom förut påpekats, äro ifrågavarande konsulents arbetsåligganden fullt motsvariga dem, som åvila undervisningsråd. Konsulenten är sålunda föredragande inom skolöverstyrelsen i alla ärenden, som röra undervisningen i hushållsgöromål, och har, förutom sina rent administrativa åligganden, att utöva inspektion över hithörande anstalter och skolor. Konsulentens arbetsuppgifter sträcka sig till och med i viss mån längre än undervisningsrådens, i det att konsulenten även har att taga befattning med frågor om skolkökslokalernas inredning, att granska byggnadsexpertens förslag i detta hänseende och avgiva en promemoria däröver.

En inplacering av tjänsten såsom konsulent för husligt arbete i lönegraden A 26 innebär en så ringa merkostnad i förhållande till den föreslagna placeringen i lönegraden A 24, att statsfinansiella skäl icke böra förhindra den förstnämnda, mera rättvisa placeringen av densamma. Tjänstens inplacering i lönegraden A 26 beräknas av skolöverstyrelsen medföra en utgiftsökning av 1.863 kronor för år utöver det nu utgående arvodet. Genom en placering i lönegraden A 24 skulle utgiftsökningen nedbringas till 990 kronor. Skillnaden blir således endast 873 kronor, vilket knappast torde behöva föranleda någon höjning av det till i runt tal 405.000 kronor beräknade förslagsanslaget för avlöningar till ordinarie tjänstemän vid skolöverstyrelsen.

På grund av vad ovan anförts får jag hemställa,

att riksdagen måtte besluta sådan ändring av årets statsverksproposition, att den i personalförteckningen för