Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/268

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
6
Motioner i Första kammaren, Nr 133.

framläggande. En uppgiftsskyldighet rörelse- och jordbruksidkare emellan beträffande utbetalda belopp lärer icke vara oförenlig med denna princip, ej ens om uppgiftsskyldigheten skulle göras obligatorisk. Under sådana förhållanden synas några principiella betänkligheter icke böra hysas mot det på intet sätt så långt gående förslaget, att taxeringsnämndsordförande erhålla samma anmaningsrätt i förevarande fall som hittills förbehållits endast landskamreraren. Det avsedda syftet synes enklast kunna ernås genom en sådan ändring av 35 § 2 mom. och 55 § 1 mom., att i förstämnda § orden »av landskamrerare» utgå och att i sistnämnda § hänvisningarna till 35 § 2 mom. likaledes utgå.

Under åberopande av vad sålunda anförts hemställa vi,

att riksdagen ville för sin del besluta, att nedannämnda paragrafer i taxeringsförordningen skola erhålla följande ändrade lydelse

35 §.

1 mom. I särskilda — — — för försäkringen.
2 mom. Efter anmaning är idkare av jordbruk eller skogsbruk, så ock idkare av rörelse, även om sådant fall icke föreligger, som i 33 § första stycket c) sägs, skyldig avlämna uppgift om belopp, som han utbetalt till namngiven annan näringsidkare, därest beloppet är av beskaffenhet att i mottagarens hand utgöra intäkt av jordbruksfastighet eller av rörelse.
3 mom. Utövare av — — — 93 §§ sägs.
4 mom. Styrelse för — — — bostadsadress.

55 §.

1 mom. Rätt att utfärda anmaning i andra fall än som i 32 § 3 mom. och 35 § 3 mom. avses tillkommer landskamreraren samt ordföranden i vederbörande beskattningsnämnd i första instans.
Avser anmaning fullgörande av i 32 § 3 mom. eller 35 § 3 mom. föreskriven skyldighet, tillkommer rätt att utfärda anmaning landskamreraren i det län, där den uppgiftsskyldiges hemortskommun är belägen, eller, om han saknar hemortskommun, [kamreraren vid överståthållarämbetets avdelning för uppbördsärenden]. I fråga om skattskyldig, vilkens taxering bragts under mellankommunala prövningsnämndens prövning, skall rätt till anmaning, som i 32 § 3 mom. avses, jämväl tillkomma allmänna ombudet hos denna nämnd.
2 mom. Anmaning — — — anmaningen.
3 mom. Krono- eller — — — förrättning.

Stockholm den 24 januari 1942.

Alfred Andersson. Emil Ahlkvist. L. Franzon.