Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/271

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
9
Motioner i Första kammaren, Nr 135.

Nr 135.


Av herr Velander m. fl., om höjning av avgifterna i

postgirorörelsen samt införande av avgift för girering.


I årets statsverksproposition har förebådats, att Kungl. Maj:t kommer att för riksdagen framlägga förslag om höjning av vissa postavgifter. Vilka avgifter, som därvid avses, angives emellertid icke. Det är oss alltså icke bekant, huruvida den blivande propositionen kommer att omfatta avgifterna i postgirorörelsen. Enär en ökning av statens inkomster från denna postverkets rörelsegren synes oss böra övervägas i nuvarande statsfinansiella läge, hava vi velat bringa frågan härom under riksdagens prövning.

Postgirorörelsen har under den jämförelsevis korta tid, som den funnits i vårt land, företett en enastående utveckling. Sålunda uppvisar densamma enligt den föreliggande årsrapporten för år 1941 ett omsatt belopp under sagda år av ej mindre än 51.9 miljarder kr., d. v. s. 173 miljoner kr. i medeltal per arbetsdag. Inbetalningskorten, medelst vilka inbetalning verkställes till postgirokonto, hava under året uppgått till ett antal av 33.3 miljoner st. Utbetalningskorten, genom vilka kontant utbetalning av medel från postgirokonto äger rum, hava utgjort 15.5 miljoner st., och girokorten, genom vilka överföring av medel från kontoinnehavarens postgirokonto till annat postgirokonto beordras, hava varit ungefär lika många eller 15.7 miljoner st.

De anförda uppgifterna torde utvisa, att postgirorörelsen numera intager en betydelsefull ställning i vårt ekonomiska liv. Detta synes oss även vara fullt berättigat, enär postgirot utgör ett förträffligt hjälpmedel vid remittering av likvider. Det är av betydelse även därigenom, att det verksamt bidrager till att minska användandet av kontanta medel vid fullgörande av betalningar. För kontoinnehavarna underlättar postgirorörelsen en effektiv kontroll, och vidare är uppsamlandet av medel å postgirokontot, för vilket besked om ställningen tillsammans med specifikationer å in- och utbetalningar erhållas, så snart förändring av behållningen inträtt, till värdefull hjälp vid bokföring m. m.

Anlitandet av postgirorörelsen är också synnerligen billigt. Sålunda är portot för inbetalningskort 10 öre intill ett belopp av 5 kronor, 15 öre för belopp mellan 5 och 50 kronor samt 20 öre för högre belopp än 50 kronor. För utbetalningskort är portot, oberoende av det uttagna beloppets storlek, 15 öre. Girering slutligen är avgiftsfri.

Enligt vår åsikt kan det starkt ifrågasättas, huruvida icke nämnda avgifter tåla någon förhöjning. De tjänster, postgirot, såsom nyss nämnts, lämnar sina kunder, äro så stora, att en måttlig avgiftsökning redan av denna anledning synes motiverad.


Bihang till riksdagens protokoll 1942. 3 saml. Nr 132—136.2