Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/274

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
12
Motioner i Första kammaren, Nr 136.

Nr 136.


Av herr Engberg, om befrielse för stiftelsen Seth M. Kempes

Minne från arvsskatt.


Genom testamente den 11 december 1936 har framlidna professorskan Lotty Bruzelius, född Kempe, förordnat att till en stiftelse, benämnd stiftelsen Seth M. Kempes Minne, skulle vid hennes frånfälle med äganderätt överlämnas i hennes dödsbo vid frånfället befintliga aktier i Mo och Domsjö aktiebolag.

Enligt i testamentet intagna stadgar för stiftelsen har föreskrivits att stiftelsen skall inom Västenorrlands, Västerbottens och Norrbottens län fullfölja religiösa, välgörande, sociala, vetenskapliga, konstnärliga eller eljest kulturella syften samt främja jordbruket inom dessa län.

Professorskan Bruzelius avled den 11 januari 1941. Vid hennes frånfälle funnos i boet 15,250 aktier i Mo och Domsjö aktiebolag. Dessa aktier skola enligt testatrix förordnande fördelas på två fonder sålunda att 410 av dem skola tillfalla Seth M. Kempes fond I och 610 tillfalla Seth M. Kempes fond II. Efter denna fördelningsrund tillfalla 6,100 aktier fond I och 9,150 aktier fond II. Enligt testatrix förordnande äro fonderna var för sig att anse såsom särskilda rättssubjekt. Då aktiekursen den 11 januari 1941 var 125 kronor uppgår testamentsandelen för fond I till 762,500 kronor och för fond II till 1,143,750 kronor med en arvsskatt av respektive 175,260 kronor och 338,600 kronor eller tillhopa 513,860 kronor.

Då erläggande av denna arvsskatt skulle minska stiftelsens tillgångar med mer än en fjärdedel, vore det uppenbart, att Stiftelsens möjligheter att förverkliga de med stiftelsen avsedda allmännyttiga ändamålen härigenom komme att i hög grad beskäras. Stiftelsens styrelse har därför i underdånig skrivelse den 12 maj 1941 hemställt, att Kungl. Maj:t täcktes avlåta proposition till riksdagen med förslag att stiftelsen måtte befrias från utgivande av arvsskatt efter professorskan Bruzelius.

Styrelsen har till stöd för sin underdåniga hemställan anfört ytterligare följande.

Genom gåvobrev den 7 november 1936 har professorskan Bruzelius i livstiden till en stiftelse benämnd Stiftelsen J. C. Kempes Minne donerat 15,000 aktier i Mo och Domsjö aktiebolag, därvid sistnämnda stiftelses uppgift angivits på enahanda sätt som för stiftelsen Seth M. Kempes Minne. Styrelsen funne härav framgå, att såväl den nya som den äldre stiftelsen avsåge att tillgodose allmännyttiga syften, som falla inom ramen för statens verksamhet. Såvitt styrelsen hade sig bekant funnes tidigare i Norrland ingen stiftelse förutom Stiftelsen J. C. Kempes Minne, som till storlek och syfte kunde jämställas med den nu ifrågavarande Stiftelsen Seth M. Kempes Minne. Det