Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/277

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
1
Motioner i Första kammaren, Nr 137.

Nr 137.


Av herr Bäcklund, om förhöjt dyrtidstillägg åt pensionerade båtsmän och marinsoldater samt Vadstena

krigsmanshuskassas understödstagare.


I statsverkspropositionen har Kungl. Maj:t under tolfte huvudtiteln, punkten 26, föreslagit riksdagen att dels till dyrtidstillägg åt pensionerade båtsmän och marinsoldater samt Vadstena krigsmanshuskassas understödstagare för budgetåret 1942/43 anvisa ett förslagsanslag av 700.000 kronor dels också besluta att till nämnda anslag skall under budgetåret 1942/43 från indelningsverkets besparingsfond av fondens kapitaltillgångar överföras ett belopp av 34.000 kronor. Vid beräkningen av anslagsbehovet för ifrågavarande ändamål har föredragande departementschefen förutsatt, att dyrtidstillägget under nästa budgetår skall utgå enligt samma grunder som hittills, d. v. s. med 150 kronor för år till pensionerade båtsmän och marinsoldater samt till Vadstena krigsmanshuskassas understödstagare, därest de uppnått 60 års ålder.

Storleken av detta dyrtidstillägg har varit oförändrad sedan år 1922. Beloppet var sålunda bestämt till 150 kronor för år jämväl under den tid efter förra världskriget, då övriga statliga pensionärer på grund av att deras dyrtidstillägg följer levnadskostnadsindex fingo ett med hänsyn till sjunkande index sänkt dyrtidstillägg. På grund härav torde det icke heller hava ansetts föreligga skäl att i anledning av de numera ökade levnadskostnaderna höja dyrtidstillägget till nu ifrågavarande pensionärer och understödstagare.

Enär emellertid numera såväl befattningshavare i statens tjänst som också pensionärer utöver dyrtidstillägg (rörligt tillägg) också komma i åtnjutande av kristillägg, synes det kunna ifrågasättas, om icke jämväl denna kategori av f. d. i statens tjänst anställda böra få komma i åtnjutande av någon förhöjning i sitt dyrtidstillägg. Visserligen hava dessa pensionärer och understödstagare, därest de uppbära folkpension, kommit i åtnjutande av den förbättring, som är en följd av de beslutade tilläggen till folkpensionerna, men det finns åtskilliga pensionerade båtsmän och marinsoldater och f. d. indelta soldater, vilka ännu icke uppnått den för folkpensions erhållande stadgade levnadsåldern, och dessa hava icke erhållit någon förbättring.

Då det vid i andra sammanhang gjorda undersökningar framgått, att praktiskt taget alla pensionerade båtsmän och marinsoldater samt Vadstena krigsmanshuskassas understödstagare befinna sig i behövande

Bihang till riksdagens protokoll 1942. 3 saml. Nr 137-140.I