Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/307

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
1
Motioner i Första kammaren, Nr 148.

Nr 148.


Av herr Gabrielsson, i anledning av Kungl. Maj:ts

förslag till avlöningsstat för egnahemsstyrelsen.


I årets statsverksproposition (nionde huvudtiteln, punkt 131) har framlagts ett förslag till avlöningsstat för egnahemsstyrelsen, slutande å 221,500 kronor och avsedd att tillämpas från och med budgetåret 1942/43.

I jämförelse med nu gällande avlöningsstat innebär den föreslagna staten bland annat den ändringen att anslagsposten till avlöningar till övrig icke-ordinarie personal höjts från 68,000 till 78,000 kronor.

Med denna höjning har åsyftats att möjliggöra en utökning av arbetskrafterna på egnahemsstyrelsens kamrerarkontor.

Egnahemsstyrelsen har i skrivelse den 28 augusti 1941 angående anslagsberäkningar för egnahemsverksamheten m. m. för budgetåret 1942/43 meddelat en översikt över det arbete, som ankommer på kamrerarkontoret. Enligt vad styrelsen i anslutning härtill anfört, måste hänsynen till den arbetsbörda och det ansvar, som åvilade kamreraren, och till kamrerarkontorets omfattande arbetsuppgifter med avseende å såväl styrelsens egen kassarörelse som revisionen av egnahemsnämndernas räkenskaper föranleda vissa åtgärder beträffande personaltillgången å kamrerarkontoret samt kamrerarens löneställning. I sistnämnda hänseende hade styrelsen i utlåtande till Konungen den 14 juli 1941 över ett av särskilda sakkunniga framlagt betänkande angående revision av tjänsteförteckningen i vad avsåge allmänna civilförvaltningen uttalat sig för att styrelsens kamrerare borde uppflyttas från lönegrad A 24 till lönegrad A 26. Styrelsen hänvisade till utdrag ur nämnda utlåtande jämte därvid fogad promemoria rörande kamrerarens arbetsuppgifter. Enligt styrelsens mening borde den ifrågasatta uppflyttningen ske redan från och med ingången av nästkommande budgetår. Styrelsen förklarade sig ha för avsikt att söka placera någon av sina ordinarie tjänstemän på allmänna byrån att taga befattning med revisionen av egnahemsnämndernas räkenskaper. För dessa arbetsuppgifter erfordrades emellertid därutöver en avsevärd utökning av arbetskrafterna på kamrerarkontoret. Det torde böra räknas med att där ytterligare behövde anställas två förste amanuenser i lönegrad Eo 18, ett extra ordinarie kanslibiträde i lönegrad Eo 7 samt två extra ordinarie skrivbiträden i lönegrad Eo 2. För avlönande av dessa befattningshavare torde böra beräknas ett ökat anslagsbehov av i runt tal 20,000 kronor. Det torde emellertid få förutsättas, att egnahemsstyrelsen icke vore bunden att vid anställning av personal placera denna i de lönegrader, som nyss angivits, utan hade någon frihet att anpassa lönesättningen efter vederbörandes kvalifikationer. Vidare utginge styrelsen från att det varken bleve lämpligt eller möjligt att hålla ifrågavarande personal enbart sysselsatt med revisionsgöromål, utan att densamma, i den mån så befunnes lämpligt, överhuvud

Bihang till riksdagens protokoll 1942. 3 saml. Nr 148—152.227 42