Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/309

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
3
Motioner i Första kammaren, Nr 148.

Huru stor utökning av arbetskrafterna å kamrerarkontoret, som skulle erfordras härför, är naturligtvis vanskligt att bedöma. Ehuru den anslagshöjning, varom styrelsen gjort framställning i förenämnda skrivelse den 28 augusti 1941, icke torde vara så stor som skulle vara önskvärt, anser sig styrelsen med hänsyn till angelägenheten av all möjlig begränsning av statsutgifterna och till den förhållandevis korta erfarenhet, som hittills vunnits av arbetet på kamrerarkontoret, icke böra taga de av riksdagens revisorer nu gjorda uttalandena till intäkt för anslagskrav, som sträcka sig längre än styrelsens tidigare anslagsberäkningar. I ett hänseende nödgas styrelsen likväl föreslå jämkning härutinnan. Då styrelsens avsikt att söka placera någon av sina ordinarie tjänstemän på allmänna byrån att taga befattning med revisionen av egnahemsnämndernas räkenskaper visat sig icke kunna realiseras och då arbetet med räkenskapsgranskning efter styrelsens förenämnda framställning visat en påtaglig tendens att ökas, finner styrelsen i stället erforderligt, att utöver nuvarande befattning som revisor i lönegrad A 21 inrättas ytterligare en sådan befattning i samma löneställning, likaledes underställd kamreraren. Det skulle även väl kunna ifrågasättas, om icke någon del av den lägre icke-ordinarie personalen på kamrerarkontoret borde utbytas mot ordinarie befattningshavare. Styrelsen anser sig emellertid för närvarande icke böra framlägga förslag härutinnan.

Även om arbetskrafterna på kamrerarkontoret utökas i enlighet med vad ovan förordats, är det nödvändigt att, så länge bostadsförbättringsverksamheten bedrives i större omfattning än normalt, medel ställas till förfogande för täckande av härav föranledda merkostnader, bland annat för räkenskapsgranskning och kameralt arbete i övrigt.

Styrelsen hemställer att, med anledning av vad riksdagens revisorer uttalat samt vad styrelsen i sistnämnda och tidigare skrivelser anfört, åtgärder måtte vidtagas i syfte att, räknat från och med budgetåret 1942/43, dels kamrerarbefattningen hos egnahemsstyrelsen placeras i lönegrad A 26, dels en ny revisorsbefattning i lönegrad A 21 uppföres å personalförteckningen för styrelsen, dels anslagsposten till avlöningar till ordinarie tjänstemän i anslutning till vad sålunda föreslagits höjes till 111,600 kronor, dels anslagsposten till avlöningar till övrig icke-ordinarie personal höjes till 88,000 kronor samt dels anslagsposten till rörligt tillägg höjes till 28,300 kronor.

Vad riksdagens revisorer samt egnahemsstyrelsen anfört synes visa på ett ovedersägligt sätt, att ett trängande behov finnes av utökade arbetskrafter på styrelsens kamrerarkontor. Då detta behov måste tillgodoses snarast möjligt, är det nödvändigt, att hänsyn härtill tages i samband med beviljandet av anslag åt styrelsen för budgetåret 1942/43.

Under hänvisning till den redogörelse, som lämnats här ovan, och till i revisorernas berättelse meddelade uppgifter hemställes,

att riksdagen måtte besluta att, räknat från och med budgetåret 1942/43,

dels kamrerarbefattningen hos egnahemsstyrelsen placeras i lönegrad A 26,

dels en ny revisorsbefattning i lönegrad A 21 uppföres å personalförteckningen för styrelsen,

dels anslagsposten till avlöningar till ordinarie tjänstemän,