Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/477

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

Dfóflbßer E FÜHN EÜMMMOW; NI C03. 1 Nr 203. Av herrar undbsrg och Boman, l anledning zw Kungl. Hama proposition med förslag till leg om ändring i visea delar av kommunala oallayen den 6 juni 1980 (nr 858) rn. m. I Kungl. Maj:ts proposition nr 98 har bland annat framlngts förslag till underlättande av deltagande i kommunala val genom en anordning som ger vissa yrkesgrupper möjlighet att rösta föra valdagen och samtliga, som lim förhindrade att infinna sig till valet l sitt eget valdistrikt, rött att rösta på främmande ort pà valdagen. Valet skulle för dessa grupper förläggas till posts.-nstaltelna. Denna anordning - att valet förlägges till postenstalterna e sa.-mt förslaget oin att röstlängdsutdraget utställes på ett kuvert i stället för en särskild blankett äro de huvudsakliga avvikelsema från vad som sedan 1940 gäller för val till riksdagens andra kammare. Som bekant äga redan nu vissa yrkesgupper rätt att vid kommunala val avgiva valförsändelse till den myndighet som har att verkställs. sammsnräknitlgen. För dessa innebär förslaget ett underlättande av valdeltagandet därigenom att de nu skulle ha att uppsöka närmaste postanstalt i stället för det kvalificerade vittne som enligt nu gällande bestämmelser måste anlitas. Däremot innebär förslàget ett försvàrande av deras deltagande därigenom att de nu på förhand måste vara försedda" med ett röstlängdsutdrag som skall rekvireras från Valnämnden i hemorten. Huruvida dessa båda förändringar tillsammans kfunfis s/uses som ett underlättande av Valdeltagandet torde vara i hög grad tvivelaktigt. Försöket med röstlängdsutdragen, som gjordes vid 1940 års andrakámmarvàl, synes märkligt nog såväl av de sakkunniga som förberett propositionen som av Kungl. Maj:t kommit att betraktas som någorlunda lyckat-. Vid en kritisk granskning av resultatet synes emellertid denna uppfattning sakna: fog. Av 56,210 utfärdade röstlängdsutdrag komma endast 41,318 till användning. Anledningen till att omkring M; av dem som försökte anskaffa röstlängdsutdrag ielte- kunde fullfölja. sin avsikt att deltaga i valet torde huvudsakligen fâ sökas däri.. att utdragen icke komme dem tillhanda före valdagen. Av de vnlförsündelser som insäadæ kasserades 3,341 eller 8,1 procent. Tillsammans stupade cirka la; av de väljare som genom inetituten röstning före valdagen och róstning i främmande valdistrillt försökte deltaga i valen. Enligt undertecknades mening kan en anordning som medför ádana konsekvenser icke anses som en gödtagbar lösning av denna fråga.. De bestämmelser, som tillkommo 1940, infördes under trycket av nödvändigheten att bereda de många väljare som då voro inkallade till militärtjönstgöring tillfälle ett deltaga 1 valet Därest men tio kunnat användas un övervägande nese lagen säkerligen kunnfat göras enklare" och mera effektiv. En lösning kan nu ßuumg nu riksdagen., protokoll 1942. s aamz. Nr eos-204. 1