Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/480

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

4 llotionen 6 Första kammaren, Nr 804. Nr 204. Av herr von Stockenström m. fl., i anledning ao Kungl. Maflts proposition angående förstatligande av den allmänna hållningen på landet. I proposition nr 122 föreslår Kungl. Maj:t riksdagen att avgiva yttrande angáende angivna huvudgrunder för ett förstatligande av den allmänna väghållningen på. Iandet och vissa därmed sammanhängade frågor. Propositionen grundar sig på ett av 1938 års sakkunniga för utredning om vägvâsendets förstntligande den 9 april 1941 avgivet principbetänkande i ämnet. Kungl. Maj:t har i vad avser det lokala inflytandet vid vägfràgors avgörande i viss mån emot sakkunnigeförslaget förklarat, att vid ett förstatligande av vägväsendet de lokala synpunkterna i allt väsentligt borde få samma möjligheter att göra. sig gällande som de för närvarande ha och att åt länsstyrelserna bör beredas ett betydligt starkare inflytande på vägfràgors avgörande än enligt de sakkunnigas förslag. Enligt denna tanke, för vars närmare utformning här icke skall redogöras, synas riktlinjernaför vägväsendets lokala administration innebära ett bättre tillgodoseende av befolkningens och näringslivets krav än vad som framgått in det ovannämnda sakkunnigeförslaget. , Emellertid ha vid olika tillfällen och i skilda sammanhang pàtalats, att särskilt vissa näxingsgrenars krav ej blivit tillbörligt beaktade vid avgörandet av frågor angående det allmänna vägväsendet. Detta förhållande har gällt den nuvarande ordningen, men skulle med enahanda lokalt inflytande vid ett förstatligande vidlåda även den nya ordningen. Av denna torde ett dylikt spörsmål - ehuru helt fristående från den principiella prövningen om fórstatligande eller ej - lämpligen böra tagas i övervägande i samband med att förslag väckts rörande ändring av formerna för det allmänna vägväsendets administration. Vad som här närmast åsyftas är skogsbruket: transportbehov. För ingen annan näringsgren framstår för närvarande olägenheten av ett bristfälligt transpozrtväsende i så hög grad som för skogsbruket. kke blott det nu rådande försörjningsläget utan på längre sikt även rena skogsvårdskrav framtvinga en allt starkare rationalisering av skogstransporterna. Härför erfordras bl. a. dels en omfattande utbyggnad av det speciella skogsvägnätet, vilket under de senaste åren i hög: grad beaktats av statsmakterna, dels en därmed ßmanhängande översyn av förut befintliga enskilda och allmänna vägar, på vilka skogsvägarna