Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/487

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

Motioner i Första kammaren, Nr 206. 5 petens 24 % av motsvarande grupper i hela riket. Särställningen kan också uttryckas så, att medan i hela riket antalet vikarier tillhörande dessa kategorier utgjorde cirka 13 % av hela antalet vikarier, var motsvarande procenttal för Norrbottens vidkommande 42. Emellertid skulle möjligen kunna invändas gentemot tanken på en intagning av elever vid seminariet i Luleå även våren 1942, att 47 elever beräknas avlägga folkskollärarexamen därstädes vid denna tid, 24 år 1943 samt ungefär lika många är 1945, d. v. s. sammanlagt cirka 95 st. För att få en uppfattning om huruvida. en sådan invändning vore befogad, är det av värde att söka bilda sig en föreställning om behovet av nyanställningar inom länet under den närmaste fyraärsperioden. Givetvis måste varje sådan förhandsberäkning bli osäker. Emellertid ha uppgifter inhämtats från samtliga skoldistrikt inom länet ä dels antalet folkskollärare och folkskollärarinnor, som inträda i pensionsåldern 31/12 1941-30/6 1946, och å dels antalet nya folkskollärartjänster, som på grund av skolväsendets förändringar anses böra inrättas under samma tid. Det sammanlagda antalet utgör enligt dessa uppgifter 108. I ett par fall har ökningen uppgivits vara Villkorlig, i det att den delvis gjorts beroende av ännu icke fattade beslut om inrättande av sjunde folkskoleår. Men till detta tal bör läggas vad som erfordras för att uppväga den brist på kompetenta lärarkrafter, som oavsett inkallelserna till militärtjänst redan förefinnes och varom tabellen över antalet vikarier den 1 oktober ger visst besked. Att något så när exakt angiva denna brist är icke möjligt, dä ä ena sidan av de kompetenta vikarierna för inkallade lärare åtskilliga kunna beräknas fylla de platser, som icke kompetenta nu uppehålla, men ä andra sidan av de kvinnliga folkskollärarna äro ätskilliga, som av olika anledningar lämnat yrket och blott under exceptionella förhållanden och i begränsad utsträclming stå till förfogande som reserv. Vidare måste man nog också räkna med att bland vikarierna finnas åtskilliga, som på grund av arbetslösheten bland lärare söderut sökt sig hit upp, men som när arbetstillgången i södra och mellersta,Sverige om någon tid blir större söka sig nerät igen. Till talet 108 måste dessutom läggas, vad som erfordras för att fylla uppkommande luckor på grund av dödsfall, transport till skoldistrikt utom länet, avgång från tjänsten på grund av giftermål o. s. v. Även vid en mycket försiktig uppskattning torde man på grundvalen av det nu förebragta materialet kunna anse som sannolikt, att före höstterminen 1946 behövas i Norrbottens län minst 125 nya fiolkskollärare, varför examinationen i Luleå 1942, 1943 och 1945 måste anses va/ra otillräcklig för att fylla detta behov. - Merbehovet av folkskollärare orsakas av framförallt tre faktorer: de mindre folkskolornas avveckling, varvid smäskollärarimior ersättas av folkskollärare, imättande av sjunde skolår samt befolkningstillväxten. Ehuru ovannämnda uppgifter om lärarbehovct under de närmaste åren grunda sig på de lokala skolforvaltningàrnas uppfattning om den sannolika utvecklingen på respektive orter,