Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/493

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

Motioner fi Första kamma/rernt, Nr 208. 11 Nr 208. Av herr Wistrand m. fl., i anledning av Kungl. Maj:ts proposition " angående bidrag och lån av statsmedel för anofrd,-mmde a/v allmänna samlingslokaler. I proposition nr 118 till innevarande års riksdag har Kungl. Maj:t föreslagit riksdagen att dels godkänna i propositionen angivna grunder för bidrag och lån av statsmedel för anordnande av allmänna samlingslokaler, dels ock för budgetåret 1942/43 anvisa a) under femte huvudtiteln till Bidrag till anordnande av allmänna samlingslokaler ettlreservationsanslag av 1.500.000 kr., b) å kapitalbudgeten under Kapitalinvesteringar Fonden för låneunderstöd till Lån för anordnande av allmänna samlingslokaler ett reservationsanslag å likaledes 1.500.000 kr. L Kungl. Maj:ts proposition grundar sig på ett av särskilda sakkunniga utarbetat förslag rörande tillgodoseendet av behovet av allmänna samlingslokaler. Över de sakkunnigas förslag hava en rad myndigheter, främst rikets länsstyrelser, blivit hörda. Överståthållarämbetet och fem länsstyrelser hava vänt sig mot tanken om en statlig subvention till uppförande av samlingslokaler, vilken icke synts dem grundad av förefintliga behov. Övriga länsstyrelser hava åter ställt sig sympatiska till förslaget i princip. Samtliga dessa länsstyrelser hava emellertid - med få undantag - framhållit att med åtgärder i syfte att förverkliga förslaget borde med hänsyn till det rådande statsfinansiella läget anstå. Länsstyrelsernas yttranden avgåvos hösten 1939. s Sedan, dess har det statsfinansiella läget i oerhört hög grad försämrats. Statsskulden har ökat från 2600 millioner kronor vid 1939 års utgång till omkring 6300 millioner kronor i nuvarande stund och ökar fortfarande i hastigaste tempo. För det kommande budgetåret räknas med statsutgifter på minst 4000 millioner kr., alltså ungefär motsvarande, antagligen överstigande hela den till inkomst- och förmögenhetsskatt beskattningsbara inkomsten. Någon möjlighet att tillnärmelsevis balansera budgeten föreligger icke trots starkt stegrade skatter, och en hotande allvarlig inflation kan tills vidare undvikas endast genom en forcerad statlig upplåning. De betänkligheter, som med sådan styrka framkommo år 1939, böra därför i nuvarande situation göra sig gällande i skärpt grad och påkalla statsmakternas noggranna beaktande. Under sådana förhållanden måste staten ålägga sig återhållsamhet i tillgodoseende av behov, som icke äro primära. Redan ett uppehållande av hittills