Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/505

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

Motioner i Första kammaren, Nr 212. 5 Nr 212. Av herr Johanson, Karl August, m. fl., i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning angáende offentliga insamlingar. I Kungl. Maj:ts proposition nr 112 till innevarande års riksdag har framlagts förslag till förordning angående offentliga insamlingar. Den promemoria med förslag till förordning i ämnet, som inom justitiedepartementet utarbetats, har varit på remiss för yttrande i en del ämbetsverk. Tillfälle har även beretts en del sammanslutningar och föreningar att yttra sig över förslaget, dock icke någon nykterhetssammanslutning. Nykterhetsrörelsen är en bland de större folkrörelserna i vårt land. Den har i alla tider bedrivit insamlingar och upptagit kollekter för sin verksamhet: sitt lokalbvggande, sin ungdomsverksamhet, sina sommarhem och först och sist för sin upplysningsverksamhet. För de mindre sammanslutningarna ha sedan många år de ordinarie medlemsavgifterna icke räckt till för täckandet av de med verksamheten förenade utgifterna, men erforderliga medel ha anskaffats genom insamlingar. kollekter och frivilliga avgifter. På sina håll har man även vänt sig till landets fackföreningar med anhållan om anslag till ungdomsverksamheten, vilket upptagits välvilligt, då ju denna verksamhet avser även fackföreningsmedlemmarnas egna barn. Ofta anordnas av nykterhetsföreningar upplysnings- och underhållningsmöten utan inträdesavgifter men med upptagande av kollekt som bidrag till mötes- och talarekostnader. Några olägenheter av detta fria vädjande till medborgarnas välvilja och offervilja kunna icke påvisas, men väl ha de sålunda inkomna bidragen kommit till allmännyttigt gagn på många sätt. Insamlingarna ha ju också kontrollerats och redovisats på samma sätt som nykterhetssällskapens och deras avdelningars övriga inkomster, liksom medlens användning förekommer bland redovisade utgifter. I förslaget till förordning är undantagen insamling till religiöst eller välgörande ändamål i samband med gudstjänst eller annan andaktsövning, likaså insamling som anordnas av politiskt parti till förmån för partiets verksamhet. Nykterhetsrörelsen skulle däremot helt ställas under denna kontroll. Med den omfattning insamling av medel till olika ändamål, som bedrives av olika nykterhetssammanslutningar, nu har kommer denna förordning att medföra väsentliga svårigheter och merarbete, om icke samma undantag kan göras för nykterhetsrörelsen som för de politiska partierna,