Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/539

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

Motioner i Första kummaren, Nr 220. 3 lönegraden vid såväl postverket som telegrafverket. Beträffande statens järnvägar har däremot icke föreslagits någon motsvarande lönegradsplacering, sannolikt beroende på att tjänsteförteckningssakkunniga till följd av järnvägsstyrelsens bestämda motstånd icke ansett sig kunna förorda införande av någon kontoristbefattning i förenämnda lönegrad. Det är livligt att beklaga det tjänstemän med ett gemensamt hela civilförvaltningen omfattande löneregleniente vid inplacering i lönegrader skall så vara beroende- av respektive verkstyrelsers inställning, att befattningar, som äro så likartade ifråga om arbetsuppgifter, kunna bedömas så olika. Ur flera synpunkter hade det visserligen varit mest ändamålsenligt och riktigt, att befattningen kontorist vid statens järnvägar utgått ur 8:e och uppftyttats till 9:e lönegraden. Då emellertid de sakkunniga givna direktiven uppenbarligen lagt hinder i vägen för en dylik åtgärd, hyste man i det längsta förhoppningen att ifrågavarande tjänstemänlikväl. skulle. ha möjlighet att bli likställda med motsvarande befattningshavare vid postverket och telegrafverket. Att så icke skett har.framkallat ett starkt och berättigat missnöje, då det måste vara uppenbart, att minst lika starka sakliga skäl förefinnas för införande av kontorist i lönegrad .9 vid statens järnvägar som vid postverket och telegrafverket. Såsom Svenska järnvägsmannaförbundet i skrivelse till tjänsteförteckningssakkunniga de 3-0 november 1938 anförde, intog kontoristkåren enligt Kungl. Maj:ts förnyade nådiga avlöningsreglemente för tjänstemän vid statens järnvägar den 30 juni 1916 en löneställning, vars slutlön var .lika med stations- och kontorsskrivares begynnelselön. Denna löneställning ändrades genom tilllägg till nämnda reglemente den 28 juni 1918, så att .skillnaden i förenämnda hänseende kom att utgöra 150 kr. per år, och enligt nu gällande avlöningsreglemente harskillnaden i grundlön mellan ovan berörda tjänstemän blivit 612 kronorpå Ao-rt och 756 kronor på lort pr år. Med hänsyn till de skiftande arbetsuppgifter, som förekomma inom kontoristgruppen vid statens järnvägar, måste det anses väl motiverat att befattningen ifråga jämväl införes i 9:e lönegraden även vid statens järnvägar. .-l anslutning till det anförda få vi hemställa, - V att riksdagen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition inr 195 måtte besluta sådan ändring i förenämnda propositions sammanfattning och hemställan, att mellan lönegraderna A 10 och A 8 införes lönegrad A 9 och att i densamma upptages befattningen kontorist samt i lönegrad A 8 införes bcfattningen banförman och r<>paratö1. Stockholm den 8 april 1942. Axel Lö/gren. IlermanEricsson. Karl Aug. Johanson. Helge Biickluml.