Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/557

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

Motionm 1 ]+or.str: l.(1nnm1rr=n,, N/1 226. å Nr 226. Av herrar Gabrielsson och Bäckström, i anlednfirng av Kzmgl. Jllaj.-ts proposition angående den fortsatta utbyggnaden och 01ga1z«isationcn ar landets förs1:(l1s7:ra,fteø. I proposition nr 210 angående försvarsväsendets fortsatta utbyggnad och organisationen av landets försvarskrafter har Kungl. Maj:t i fråga om flygvapnets organisation bl. a. föreslagit uppsättning av vissa nya flygflottiljer och därvid såsom förläggning för en nyuppsatt jaktflottilj, F. 15, föreslagit Söderhamn. Frågan om förläggningsplats för denna flygflottilj har varit föremål för delade meningar. Chefen för flygvapnet har såsom förläggningsplats för den jaktflottilj, som bör förläggas till Norrland, föreslagit alternativt Umeå, som förordats, eller Söderhamn. I yttrande över chefens för flygvapnet förslag till fö1läggningsplatser för nytillkommande flygflottiljer hade överbefälhavaren tillstyrkt förläggning av en flygflottilj till Umeå. Försvarsutredningen hade därför stannat för att föreslå Umeå såsom förläggningsplats för flottiljen men ville därmed icke ha sagt, att alternativet Söderhamn borde vara helt uteslutet. . I skrivelse den 26 februari 1942 har länsstyrelsen il/ästerbottens län anfört, att därest flygfält för F 15 på sätt föreslagits anlades vid Röbäcksslätten söder om Umeå stad, betydande olägenheter skulle uppstå för ett stort antal jordbrukare, som härigenom skulle nödgas avstå större delen av sin åkerjord. Länsstyrelsen framförde fördenskull ett förslag till flygfältets förläggning till öppen terräng nordväst om Umeå stad, varvid för beredande av erforderligt utrymme järnvägen VännäsUmeå skulle omläggas till en sydligare sträckning i huvudsaklig överensstämmelse med ett är 1934 uppgjort förslag. t Chefen för flygvapnet och fly/gförvaltnifzgcn ha i yttrande över länsstyrelsens skrivelse anfört följande: Det av länsstyrelsen föreslagna fältets dimensioner skulle visserligen bliva tillräckliga. enligt nuvarande fordringar, men dess användning skulle betydligt inskränkas av kringliggande höjdsträckningar, vilka även förhindrade en eventuell erforderlig utvidgning. Fältet vore därför mindre väl lämpat för ändamålet. Härtill komme de stora. kostnaderna för järnvägens omläggning. Chefen för flygvapnet och flygförvaltningen finge därför avstyrka. Iänsstyrelsens förslag. Beträffande det rekognoscerade området söder om Umeå (Röbäcksområdet) hade tidigare erhållits kännedom om de av länsstyrelsen framförda betänkligheterna med hänsyn till olägenheterna för lantbrukarbefolkningen. På grund härav hade pä senaste tid vtterligare undersökningar utförts, vilka gi