Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/560

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

li Motioner i liör.<-la kuninmn-11-. Nr 2:26. 600.000 kronor. Av dessa kommer vid ett 20-tal gårdar all åkermark eller åtminstone större delen att tagas i anspråk för flygfältet. Vid ett 10-tal gårdar kommer så mycket mark att finnas kvar, att jordbruksdriften kan fortsättas. Vid återstående gårdar kommer åkerarealen att bliva så beskuren att den blir otillräcklig, om ägaren skall finna sin utkomst enbart av jordbruket. För de åkerbrukare, som med gårdens bibehållande vilja fortsätta med jordbruksdriften i nuvarande omfattning, torde det dock ej komma att möta några oöverkomliga svårigheter att anskaffa fyllnadsjord i erforderlig omfattning. Nedanför de områden, som ifrågasatts som flygfält, och efter avloppet från detsamma finnes nämligen ett över 100 hektar stort område, som ännu icke torilagts och odlats och som för närvarande icke alls eller endast i ringa grad utnyttjas. Kostnaderna för torrläggning av detta område genom invallning och dikning samt detsammas odling ha uppskattats till högst 600 kronor för hektar och årliga kostnader för elektrisk energi samt avskrivning på maskinell utrustning till 5 kronor för hektar och år. Det kan även i detta sammanhang erinras om att på ett avstånd av mindre än 2 mil från Umeå finnes på 6 skilda ställen ytterligare omkring 700 hektar god odlingsmark, som utan oskäliga kostnader kan torrläggas och odlas, men där dessa åtgärder hittills fått anstå. En del av dessa, där förslag till torrläggning och odling föreligger, hava reserverats för att utföras vid inträffad arbetslöshetsperiod." På grund härav anse vi att den olägenheten, att åkerjord tages i anspråk för detta flygfält liksom för de flesta andra militära och civila flygfält, icke bör tillmätas avgörande betydelse. Emellertid bör bemärkas att ytterligare ett område, Ängsbacka, beläget söder om Röbäcksområdet, finnes att tillgå. Inom Ängsbackaområdet är åkerarealen icke lika värdefull som i Röbäck eller i Böleå. I propositionen har erinrats om att dagarna under vinterhalvåret äro längre i Söderhamn än i Umeå. Såsom framgår av diagram å sid. 7 är den tid, under vilken skillnaden är märkbar, begränsad till december och januari. På grund av att "gryningen" och "skymningen", då förrättningar utomhus även kunna verkställas, är längre i norr blir skillnaden i dagarnas längd på de båda platserna mycket begränsad även under december och januari. Så långt i norr som på 69 breddgraden, där solen under vintersolståndet står 2,5° under horisonten, är skymningens längd 41/-; timme. Betydelsen av skillnaden i dagens längd torde även i någon mån minskas genom att övningar endast i begränsad omfattning förekomma under jul- och nyårshelgen. Den omständigheten att dagarna under en mindre del av året äro kortare i Umeå än i Söderhamn behöver emellertid icke i och för sig innebära, att de äro otillräckliga i Umeå. Tjänstgöringen omfattar även teoretisk undervisning, vapenlära, gymnastik m. in. som meddelas inomhus. Med hänsyn till de förhållanden, varunder jaktflyget torde komma att få arbeta under krig, kan det även komma att befinnas nödvändigt att förlägga någon övning till den mörka delen av dygnet. Föiläggning av flygbaskåren så långt norr ut