Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/563

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

Motioner 12 Första kammaren, Nr 227. 1 Nr 227. Av herr Persson m. fl., i anledning ao Kungl. M aj:ts proposition angående åtgärder för främjande av ökad bostadsproduktion m. m. I Kungl. Maj:ts prop. nr 221 föreslås vissa ätgärder avseende att i nuvarande läge ästadkomma en ökad bostadsproduktion. Bland de åtgärder, som i berörda hänseenden föresläs, äro tilläggslänen av största intresse. - Enligt propositionen skola tilläggslän, delvis av bidragskaraktär, kunna komma cgnahemsbyggandet lika väl som bebyggelsen med flerfamiljshus till godo. Att sädana tilläggslän skola kunna beviljas även till egnahem, synes välgrundat. Detta motiveras särskilt av hänsyn till de stegrade byggnadskostnaderna och har för övrigt i viss män sin motsvarighet i premielänen till jordbruksegnahem och förbättringsbidragen till reparation eller om- eller tillbyggnad av bostadshus. Vad särskilt angär egnahemsbildningen på landsbygden synes det angeläget, att landsbygden i detta hänseende ej sattes i sämre ställning än städerna. Det kan ej ligga i statsmakternas intresse att på sädant sätt stimulera inflyttning från landsbygd till stad. Emellertid kunna vägande invändningar riktas mot det sätt, på vilket ifrägavarande längivningsverksamhet förutsättes organiserad och i övrigt anordnad, i vad gäller egnahemsbebyggelsen. Erinras mä, att riksdagens revisorer i sin hösten 1941 avgivna berättelse (§ 38) pätalat, att för närvarande funnes en mängfald läne- och bidragsformer, som alla hade till syfte att underlätta för mindre bemedlade och obemedlade att förvärva egnahem eller att vidtaga förbättringar ä dessa. Enligt vad revisorerna framhällit, kunde förhandenvaron av flera olika typer av län och bidrag för samma eller närbesläktade ändamäl vara förenad med olägenheter. Överblicken över systemet försvärades onekligen, och icke minst för allmänheten bleve det ogörligt att på förhand bedöma innebörden av de skilda läne- och bidragsformerna. Särskilt anmärkningsvärd tedde sig tillämpningen jämsides av flera olika läne- och bidragsformer i sädana fall, när den resulterade i en oenhetlig behandling av olika hjälpsökande, utan att tillräckliga motiv kunde pävisas härför. Det kunde bland annat hända, att en person fätt ett egnahemslän till förvärv av ett bostadsegnahem, medan en granne erhällit ett statligt tertiärlän för uppförande av en bostad. De olägenheter, som vore förenade med en tilllämpning jämsides av flera olika läne- och bidragstyper, kunde bli särskilt iögonenfallande, när länen eller bidragen handhades av olika organ. Det vore angeläget, att mera enhetliga grunder infördes för läne- och bidragsgivningen för här avsedda ändamäl. Revisorerna uttalade sig för att särskild uppmärksamhet borde ägnas ät möjligheterna att göra verksamhetsgrenarnas organisation mcra likformig. Bihang till riksdagens protokoll 1942. 3 saml. Nr 227. I